Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 95

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
907
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI LAÊM
RA KHOÂNG PHAÛI DEÃ
Hoà Thieát Hoa tieáp:
-Chính ta cuõng phaûi kinh ngaïc, khoâng töôûng baø daùm laøm moät vieäc nhö vaäy ! Coøn
ai khoâng bieát quy luaät cuûa Thaàn Thuûy Cung sum nghieâm nhö theá naøo ! Baø laøm nhö
vaäy, coù khaùc chi thöøa nhaän söï vu oan cuûa Cöûu muoäi ! Vaø baø laøm sao traùnh khoûi bò
keát aùn phaûn sö, quaùn thoâng vôùi ñòch ? Caùi toäi ñoù, lôùn voâ cuøng, cheát laø chaéc roài, sôï
tröôùc khi cheát coøn phaûi traûi qua moät soá cöïc hình taøn khoác laø khaùc ! Baø ñieåm huyeät
Cöûu muoäi roài, traán ñònh taâm thaàn laïi. Baø giuïc boïn ta gaáp ñi tìm ngöôi. Baø noùi laø coù
theå ngöôi ñaõ sa vaøo tay Thuûy Maãu AÂm Cô roài, coù theå ngöôi ñaõ bò haïi roài …
Tieåu Phi hoûi gaáp
-Coøn baø ?
Hoà Thieát Hoa thôû daøi:
-Baø ñaõ quyeát taâm, baø xem caùi cheát nhö khoâng, ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc, thì baø laøm
luoân taát caû moïi vieäc, bôûi tröôùc sau gì baø cuõng cheát. Baø cho bieát vò laõo ni caâm ñieác,
laø ñaïi sö thô cuûa baø, vi phaïm moân quy, neân ra thaân theå ñoù ! Baø aân caàn daën doø boïn
ta, neáu coù theå haõy chieáu coá laõo ni.
Tieåu Phi daäm chaân:
-Theá laø baø chuaån bò tieáp nhaän caùi cheát ! Nhöng baø khoâng chôø ai haønh phaït, baø
quyeát ñònh töï saùt …
Hoà Thieát Hoa u buoàn tieáp:
-Coù theå nhö vaäy laém ! Chuùng ta ñi roài, baø töï ñoùng cöûa thaïch thaát. Baø töï nhoát
mình. Boïn ta bieát laø söï chaúng laønh, ñònh laøm moät caùi gì cho, neân yeâu caàu baø môû
cöûa. Baø cöï tuyeät, nhaát quyeát khoâng môû, baø khoâng muoán nghe chuùng ta noùi gì nöõa !
Tieåu Phi traàm gioïng:
-Thuûy Maãu AÂm Cô nghieâm laïnh vôùi ñoà ñeä quaù ñaùng ! Ñeán caùi cheát cuûa ñeä töû,
cheát vì toäi loãi, baø ta cuõng khoâng cho ngöôøi ngoaøi troâng thaáy ! Baø coù theå soáng treân
ñau khoå cuûa thieân haï ñöôïc nhö theá sao ?
Hoà Thieát Hoa chaúng roõ chaøng nguï yù gì qua caâu noùi ñoù.
Cheát maø khoâng cho ngöôøi ngoaøi bieát ?
Caùi quy luaät gì oaùi oaêm theá ?
Y coù bieát ñaâu, chính Thuûy Maãu AÂm Cô cuõng aùp duïng moân quy ñoái vôùi chính baø ?
Vaø hieän taïi baø cuõng ñaõ töï nhoát mình roài ?
Y thôû ra, thoát:
-Voâ luaän laøm sao, chuùng ta vaãn caûm kích ngöôøi coâ cuûa Toâ Dung Dung !
Long hổ phong vân - Hồi 95 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 95 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 95 9 10 485