Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 96

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
919
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI SAÙU
KIEÁM, VAÄT VOÂ TRI
Boãng, Nam Taàn cöôøi moät tieáng :
-Thöïc ra, caùc vò khoâng phaûi quaù lo! Ñaïi sö thô taïi haï laø ngöôøi coù vuõ coâng cao
nhaát trong cung, sau sö phoù! Tuy hieän taïi, chò laø moät pheá nhaân, vuõ coâng cuûa chò vaãn
coøn nguyeân veïn. Nhaát ñònh laø ñaïi sö thô thöøa söùc ñaùnh baïi caùc ngöôøi ñoù!
Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu :
-Neáu baø ta caàm chaéc caùi thaéng trong tay, haún baø ñaõ xuaát thuû roài. Laøm gì phaûi chôø
ñôïi laâu nhö vaäy ?
Nam Taàn giaûi thích :
-Phaûi coù moät nguyeân nhaân naøo ñoù! Sö phoù taïi haï töøng noùi veà vuõ coâng, ñaïi sö thô
khoâng keùm Thaäp ñaïi cao thuû trong vuõ laâm ñöông thôøi. Chaúng leõ boïn ngöôøi naøo ñoù
coù baûn lónh treân Thaäp ñaïi cao thuû ?
Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå :
-Hoï ñeán, ñoøi boïn Toáng Ñieàm Nhi, töùc nhieân hoï choáng ñoái vôùi Löu Höông Soaùi
roài! Daùm choáng ñoái Löu Höông Soaùi, thieát töôûng hoï cuõng coù haïng laém!
Ñaùi Ñoäc Haønh hoûi :
-Höông soaùi coù ñoaùn ñöôïc ho laø nhöõng ai chaêng ?
Tieåu Phi cöôøi thaûm :
-Duø coù ñoaùn ñöôïc hoï laø nhöõng ai, ñieàu ñoù coù ích lôïi gì ?
Chaøng nghó, raát coù theå boïn ngöôøi ñoù, do Lieãu voâ My caâu daãn ñeán.
Naøng laøm theá, chaúng nhöõng chaën ñöôøng ruùt lui cuûa chaøng, maø coøn baét boïn Toáng
ñieàm Nhi laøm con tin, neáu sau naøy naøng thaát baïi thì laùy ngöôøi ñoåi ngöôøi.
Hoaëc giaû, naøng uy hieáp Tieåu Phi, neáu muoán baûo toaøn sanh maïng boïn Toáng ñieàm
Nhi, chaøng phaûi giöõ bí maät cuûa naøng, chaúng bao giôø ñöôïc tieát loä vôùi baát kyø ai!
Chaøng nhaän ñònh, caùi keá hoaïch cuûa Lieãu voâ My laø nhö vaäy.
Chaøng thôû daøi tieáp :
-Taïi haï hy voïng, vò ñaïi sö thô ñoù nhaän thaáy baø khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa nhöõng
ngöôøi aáy!
Nam Taàn cau maøy :
-Taïi sao caùc haï hy voïng kyø quaùi theá ?
Tieåu Phi ñaùp :
-Neáu baø bieát mình khoâng thaéng, neáu baø bò böùc quaù ñoä, raát coù theå baø môû cöûa. Bôûi,
môû cöûa ra, laø coù ngöôøi vaøo tieáp trôï ngay, bôûi hieän taïi baø cuõng hieåu laø coù ngöôøi vaøo!
Ñöông nhieân laø baø coù nghe baùo hieäu cuûa taïi haï!
Long hổ phong vân - Hồi 96 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 96 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 96 9 10 988