Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 98

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
942
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI TAÙM
BIEÁT NGÖÔØI BIEÁT TA
Naï laøm baèng caây laø moät vieäc khoù, laøm gioáng maët ngöôøi, laïi khoù hôn.
Mieäng, muõi, tai, maét gioáng nhö soáng, mieäng laïi ñieåm moät nuï cöôøi, ñaëc bieät hôn,
laø maët coù nhöõng sôïi loâng nhö maët thaät!
Ñieàu ñaùng sôï nôi chieác naï, laø maøu saéc.
Maøu, goác laø ñoû, trong caùi ñoû coù tím, trong caùi tím coù xanh.
Giöõa nhöõng maøu laãn loän ñoù, coù ñoâi maét ñuïc song laïi coù tinh quang!
Thoaùng nhìn qua cuõng phaùt sôï roài, caøng nhìn laïi caøng sôï hôn!
Y caàm moät thanh kieám vöøa daøi, vöøa nhoû baèng.
Muõi kieám coøn vaáy maùu hoàng ?
Naêm gaõ thích khaùch, naøo phaûi heøn keùm gì ? Hoà thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc, Ñaùi
ñoäc Haønh hieäp söùc laïi coøn khoâng ñaùnh thaéng chuùng noåi, theá maø ngöôøi naøy, chæ
trong thoaùng maét laïi haï saùt troïn caû naêm teân!
Nhö theá, ñuû bieát kieám phaùp cuûa y quaû laø cao minh baäc nhaát treân ñôøi!
Thanh y Ni chôùp maét ngôøi löûa giaän, baø cuøng quaùi nhaân laäp töùc kheùp hai ñaàu
giaây, voït ngöôïc chieàu, taïo thaønh voøng troøn quanh ngöôøi ñoù.
Voøng troøn kheùp laïi raát nhanh.
Ngöôøi aùo ñen töïa hoà khoâng phaùt giaùc ra coù ngöôøi taán coâng moät caùch kyø laï nhö
vaäy.
Y tieáp tuïc nhìn naêm xaùc cheát, maét khoâng buoàn nhìn ñöôøng giaây.
Voøng troøn cuûa ñöôøng giaây kheùp ñeán ngöïc y roài.
Baây giôø, neáu quaùi nhaân vaø Thanh y Ni nhít moät böôùc, ñöôøng giaây xieát laïi ñoä taác,
laø y bò tieän ñöùt laøm ñoâi lieàn.
Vaø caùi gì phaûi ñeán ñaõ ñeán.
Quaùi nhaân vaø Thnah y Ni nhít böôùc.
Ñuùng ra chæ coù moät mình quaùi nhaân nhít böôùc thoâi, coøn Thanh y Ni baát quaù xoay
mình cho thuaän chieàu nhö tieán tôùi.
Nhöng quaùi nhaân vöøa dôïm, thanh kieám trong tay ngöôøi aùo ñen chôùp leân, y vaãn
ñöùng trong voøng giaây saét.
Thanh kieám chôùp, thay vì rít gioù keâu vuø, laïi keây neân moät tieáng soaït.
Thì ra kieám moûng, daøi, nhoû baèng, laïi ñaâm thaúng, khoâng chaët vaøo ñöôøng giaây, chæ
ñaâm vaøo böùc maøn maø quaùi nhaân duøng bao phuû beân ngoaøi che kín thaân theå...
Long hổ phong vân - Hồi 98 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 98 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 98 9 10 994