Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 99

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
955
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI CHÍN
BAÁT BAÏI TÖÔÙNG QUAÂN
Tieåu Phi mæm cöôøi tieáp luoân :
-Haén maát öu theá, ngu huynh chieám laïi tieân cô, cheá ngöï haén lieàn. Phaøm cao thuû
tranh ñaáu, chæ moät sô hôû nhoû, chæ moät phuùt giaây thoâi cuõng ñuû xoay cuïc dieän, chuyeån
theá côø. Haén bieát roõ, neân chaúng daùm lieàu.
Toâ Dung Dung gaät guø :
-Tieåu muoäi hieåu roài! Baát cöù ai, gaëp Höông soaùi, cuõng khoå caû!
Tieåu Phi voøng tay ñuøa :
-Coâ nöông quaù khen!
Toâ Dung Dung treâu laïi :
-Neáu Toâ Dung Dung naøy ñeán chaäm, hoaëc khoâng ñeán, chæ sôï caùi gan cuûa Höông
soaùi toùp laïi baèng ñaàu ngoùn tay!
Tieåu Phi cöôøi hì hì :
-Haún nhö vaäy roài! Song khi naøo coâ nöông laïi ñeå maát luoân taïi haï!
Toâ Dung Dung lieác xeùo chaøng, ñoâi maét daøi hôn thöôùc.
Roài naøng tieáp :
-Luùc ñoù, Löu Höông huynh coù veû ung dung, bình tónh quaù, thaønh thöû toâi cöù töôûng
trong tay mình coù hoäp aùm khí thaät söï vaäy ñoù! Löu Höông huynh töï tin ñaùng phuïc!
Tieåu Phi ñieàm nhieân :
-Thöïc söï thì luùc ñoù, thaàn kinh cuûa ngu huynh caêng thaúng cöïc ñoä. Dung muoäi phaûi
bieát, trong tình huoáng cuûa ngu huynh, neáu baét buoäc phaûi ñoäng thuû vôùi baát kyø ai thì
ñöøng mong noùi laø vôùi haén ngu huynh cuõng thaûm baïi laø caùi chaéc!
Vöøa luùc ñoù, Thanh Y Ni ñöùng leân.
Tieåu Phi luoân luoân löu yù ñeán baø, song chaøng khoâng heà laøm gì khuaáy ñoäng ñeán
baø, ñeå maëc baø khoùc cho vôi nieàm löu luyeán. Chaøng hieåu, caùi gì traøn ñaày quaù, phaûi
traøn, ngaên chaän laïi laø noù ñoå vôõ, noù noå tung.
Baø ñau khoå cöïc ñoä, ñeå cho baø khoùc laø phöông phaùp hay nhaát, coù khoùc môùi vôi
nieàm ñau.
Khoùc moät luùc, taâm tình laéng dòu laø baø ngöng khoùc, voäi gì khuyeân baø döùt ?
Caøng khuyeân döùt, baø caøng khoùc theâm.
Lôøi khuyeân trong tröôøng hôïp naøy, chæ coù taùc duïng laø khích ñoäng hôn thoâi!
Huoáng chi, baø ñaõ ñieác, laïi caâm ?
Thì chaøng coøn khuyeân theá naøo ñöôïc ?
Long hổ phong vân - Hồi 99 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 99 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 99 9 10 491