Ktl-icon-tai-lieu

Lục Mạch thần kiếm 145

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI LAÊM
BÔÛI KEÙM THEÁ MOÄ DUNG HAÏ THUYEÁT TÖØ
Bçng nghe Mé Dung Phôc ®¸p:
-Mét ¶ hä TÇn, mét ¶ hä NguyÔn...
Mé Dung Phôc chöa nãi hÕt c©u, thì Vö¬ng phu nh©n ® ng¾t lêi:
-Hõ! Hai con hå ly tinh quÊn quÝt víi y mét chç ö?
Mé Dung Phôc ®¸p:
-Cßn mét ngöêi ®µn bµ ® cã chång. §iÖt nhi nghe hä kªu mô b»ng Chung phu
nh©n. Döêng nhö mô còng ra ngoµi ®Ó tìm con g¸i. Mô Chung nµy lµ ngöêi nÒn nÕp,
kh«ng lé vÎ sêm sì víi TrÊn Nam vö¬ng. TrÊn Nam vö¬ng ®èi víi mô còng rÊt lÞch
sù.
Vö¬ng phu nh©n nãi:
-ThÕ lµ nã ®ãng kÞch. NÕu nã qu¶ lµ ngöêi nÒn nÕp thì ph¶i ë xa nhau chø sao l¹i
chung ®éng cïng mét chç? Cßn con tiÖn nh©n thø tö lµ ai?
Mé Dung Phôc ®¸p:
-Ngöêi thø tö thì kh«ng ph¶i h¹ng ®ª tiÖn, mµ lµ ch¸nh thÊt cña TrÊn Nam vö¬ng,
tøc TrÊn Nam vö¬ng phi ®ã.
§oµn Dù cïng Vö¬ng phu nh©n ®ång thêi giËt mình kinh hi.
§oµn Dù tù hái:
-Sao mÉu th©n mình còng ®Õn ®©y?
Vö¬ng phu nh©n còng nghÜ thÇm:
-Mô nµy theo y ®Õn ®©y tÊt cã chuyÖn kh¶ nghi.
Mé Dung Phôc cöêi nãi:
-C« mÉu thö tÝnh xem cã l¹ kh«ng? Nhöng nÕu nghÜ kü thì còng ch¼ng cã chi lµ l¹.
TrÊn Nam vö¬ng rêi khái nöíc §¹i Lý ® h¬n n¨m nay chöa vÒ, mµ ®µn bµ con g¸i
Trung Nguyªn l¹i ®Ñp nhö hoa. C« mÉu ® vµo bùc dung nhan khuynh quèc, l¹i cßn
con hå ly tinh NguyÔn Tinh Tróc, thÕ thì TrÊn Nam vö¬ng phi yªn t©m thÕ nµo ®öîc.
Vö¬ng phu nh©n hø mét tiÕng, råi m¾ng:
-Ngö¬i d¸m ghÐp ta vµo víi con hå ly tinh kia thµnh mét ®«i ö? HiÖn giê c¶ bèn
con tiÖn nh©n ®ã cïng ë víi y hay sao?
Mé Dung Phôc cöêi ®¸p:
-C« mÉu hy yªn t©m, toµn qu©n cña TrÊn Nam vö¬ng ®Òu bÞ tan tµnh ë tr¹m Song
Phông bÕn Quan ¢m. §oµn Diªn Kh¸nh gi¨ng mét mÎ löíi b¾t hÕt c¶ ®µn «ng, ®µn bµ
vµ ®iÓm huyÖt kh«ng ai nhóc nhÝch ®öîc n÷a.
Lục Mạch thần kiếm 145 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Mạch thần kiếm 145 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục Mạch thần kiếm 145 9 10 313