Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 1

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
1
HOÀI THÖÙ NHAÁT
GIAÕ NGÖÔØI, GIAÕ CAÛNH RA ÑI
Nhaéc laïi Ñoaøn Döï theo Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích töø Maïc Ñaø Sôn trang
trôû laïi Thính höông tónh xaù ôû Yeán töû oå trong khu vöïc Coâ Toâ Moä Dung thì ñaõ thaáy
hai phaûi Thanh Thaønh vaø Taàn gia traïi ñaõ ñeán ñoù töø tröôùc, tìm Moä Dung coâng töû ñeå
baùo thuø, roài giöõa hai phaùi naøy laïi phaùt sinh xung ñoät.
Trong luùc hai phaùi ñang ñaùnh nhau kòch lieät thì ñoät nhieân Bao Tam tieân sinh,
moät nhaân vaät baûn laõnh tuyeät luaân, trong phe Coâ Toâ Moä Dung töï nhieân xuaát hieän vaø
chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ laøm cho traïi chuû Taàn gia traïi laø Dieâu Baù Ñöông cuøng
chöôûng moân phaûi Thanh Thaønh laø Tö Maõ Laâm phaûi taùng ñôûm kinh hoàn.
Tö Maõ Laâm thaáy Bao Tam tieân sinh maûi meâ noùi chuyeän cuøng Vöông Ngoïc Yeán
khoâng theøm ñeám xæa ñeán mình, sinh loøng gheùt cay gheùt ñaéng, queân luoân caû caùi ôn
cöùu maïng vöøa xong, lieàn vaãy tay ra hieäu cho moïi ngöôøi phaùi Thanh Thaønh ñi veà.
Bao Tam tieân sinh noùi:
-Khoan ñaõ! ta coøn coù ñieàu muoán noùi cho mi hay.
Tö Maõ Laâm ngoaùi coå laïi, hoûi buoâng thoõng:
-Sao?
Bao Tam tieân sinh noùi:
-Nghe mi noùi ñeán Coâ Toâ ñeå baùo thuø cho phuï thaân mi. Mi laàm roài, phuï thaân mi laø
Tö Maõ Veä khoâng phaûi Moä Dung coâng töû haï saùt nheù!
Tö Maõ Laâm hoûi laïi:
-Coù ñuùng theá khoâng?
Bao Tam tieân sinh töùc mình, noùi:
-Ta ñaõ baûo khoâng phaûi Moä Dung coâng töû gieát haén, thì haún khoâng phaûi laø chaøng
ñaõ gieát. Ñòa tyû chính chaøng gieát haén thaät, nhöng ta ñaõ noùi ra khoâng phaûi thì mi
khoâng theå baûo laø ñuùng chaøng ñöôïc nghe chöa! chaúng leõ mi khoâng ñeám xæa ñeán ta
ö?
Tö Maõ Laâm nghó thaàm: "thaèng cha naøy aên noùi ngang chöôùng thaät". Y noùi tieáp:
-Thuø gieát cha laø moái thuø chaúng ñoäi trôøi chung. Tö Maõ Laâm naøy tuy voõ coâng keùm
coûi nhöng duø tan xöông naùt thòt cuõng phaûi röûa caùi haän saâu cay ñoù. Tieân phuï toâi bò ai
gia haïi, xin tieân sinh chæ baûo cho.
Bao Tam tieân sinh cöôøi khanh khaùch, noùi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 1 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 1 9 10 413