Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 10

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
129
HOÀI THÖÙ MÖÔØI
CÖÔØNG ÑÒCH TRUY TAÀM VÖÔNG NGOÏC
YEÁN
Ngoïc Yeán noùi:
-Trôøi ñang möa nhö taàm nhö taõ, ñaïi ca cho toâi xuoáng ngöïa vaøo trong nhaø roài seõ
hay.
Ñoaøn Döï daäm chaân, noùi:
-Cheát chöa! Toâi thaät hoà ñoà quaù!
Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi, nghó thaàm: "Ngöôi quaû laø moät gaõ hoà ñoà". Ñoaøn Döï
nhìn naøng mæm cöôøi, meâ maån taâm thaàn suyùt nöõa laïi queân caû môû cöûa traïi. Chaøng haáp
taáp vaøo ñaåy cöûa roài quay trôû ra ñôõ Ngoïc Yeán xuoáng ngöïa, nhöng maét vaãn khoâng
ngôùp neùt maët kieàu dieãm cuûa naøng, khoâng ñeå yù ñeán beân cöûa traïi coù raõnh nöôùc. Chaân
traùi chaøng böôùc vaøo, vöøa kòp keâu leân moät tieáng, ngöôøi ñaõ tuït xuoáng raõnh buøn laày,
maët muõi chaân tay laám beâ beát. Chaøng hoûi Vöông Ngoïc Yeán:
-Thoâi cheát toâi roài! Coâ nöông coù vieäc gì khoâng?
Ngoïc Yeán noùi:
-Ñaùng lyù toâi hoûi ñaïi ca coù vieäc gì khoâng thì phaûi. Ñaïi ca ngaõ coù ñau khoâng?
Ñoaøn Döï thaáy naøng quan taâm ñeán mình thì möøng rôõ voâ cuøng, ñaùp:
-Khoâng sao! Khoâng sao! Duø coù teù bò ñau moät chuùt cuõng khoâng sao.
Chaøng ñöa tay ñôõ Ngoïc Yeán xuoáng ngöïa, nhöng troâng thaáy tay dô baån voäi ruït
laïi, noùi:
-Khoâng ñöôïc! Ñeå toâi röûa saïch roài seõ ñôõ coâ nöông xuoáng.
Ngoïc Yeán thôû daøi, noùi:
-Ñaïi ca thaät laø laån thaån nhö ñaøn baø, ngöôøi toâi öôùt heát roài, ñaïi ca duø coù dính buøn
phoûng coù can heä gì!
Ñoaøn Döï noùi:
-Toâi laøm aên luoäm thuoäm quaù, khoâng bieát haàu haï coâ nöông.
Theá roài chaøng ra suoái röûa tay, xong môùi ñôõ Vöông Ngoïc Yeán xuoáng ngöïa böôùc
vaøo nhaø. Hai ngöôøi thaáy coái gaïo, chaøy ñaù ñöông giaõ boû choûng chô ñoù khoâng coù
ngöôøi troâng coi. Ñoaøn Döï caát tieáng goïi:
-ôû ñaây coù ai khoâng?
Boãng trong ñoáng rôm goùc nhaø coù tieáng hoát hoaûng la leân:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 10 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 10 9 10 460