Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 101

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh mét
Hai bªn ý hîp t©m ®Çu
H Tróc cßn ®ang ng¬ ngÈn th× C¸t §¹i B¸ hÊp tÊp ®¸p:
- ... Tróng vµo huyÖt "HuyÒn Khu", "KhÝ H¶i",... "H Kh«ng Tróc"
H Tróc c¶ mõng nãi:
- Huynh ®µi ®· biÕt ®îc vÞ trÝ "Sinh tö phï" th× hay l¾m.
Chiªu "D¬ng ca thiªn ®iÕu" võa råi ®· khiÕn cho thÇn trÝ C¸t §¹i B¸ tØnh l¹i. H
Tróc liÒn vËn dông ch©n khÝ thuÇn d¬ng råi dïng phÐp "Thiªn S¬n lôc d¬ng chëng" cña
§ång Mç ®· truyÒn thô cho vç vµo ba huyÖt ®¹o "HuyÒn Khu", "KhÝ H¶i" vµ "H Kh«ng
Tróc". ChØ chíp m¾t "Sinh tö phï" l¹nh nh b¨ng trong ngêi C¸t §¹i B¸ ^^^ tiªu tan.
C¸t §¹i B¸ tho¸t c¬n nguy khèn, ®øng dËy móa may khoa ch©n mõng rì nh ngêi ®îc
cña b¸u råi ®ét nhiªn y phôc xuèng ®Êt dËp ®Çu "binh binh" l¹y H Tróc, nãi:
- Tha ©n c«ng! TÝnh m¹ng C¸t §¹i B¸ nµy ©n c«ng ®· ban cho. Tõ ®©y vÒ sau ©n
c«ng cã ®iÒu g× sai khiÕn, dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa, C¸t §¹i B¸ nµy còng ch¼ng d¸m tõ
nan.
H Tróc b¶n tÝnh khiªm cung, thÊy C¸t §¹i B¸ hµnh ®¹i lÔ, còng véi vµng dËp ®Çu
"binh binh" l¹y tr¶ råi nãi:
- T¹i h¹ kh«ng d¸m nhËn träng lÔ. NÕu huynh ®µi sôp l¹y th× t¹i h¹ còng ph¶i dËp ®Çu.
C¸t §¹i B¸ lín tiÕng nãi:
- Xin ©n c«ng ®øng lªn cho. ¢n c«ng lµm nh vËy khiÕn cho tiÓu nh©n ph¶i tæn thä.
§Ó biÓu thÞ tÊm lßng c¶m kÝch, C¸t §¹i B¸ dËp ®Çu thªm mÊy c¸i n÷a, H Tróc còng
dËp ®Çu ®¸p lÔ.
Hai ngêi cßn ®ang s× sôp l¹y lÉn nhau cha ai chÞu ai th«i tríc th× ®ét nhiªn cã mÊy
ngêi la lªn:
- Mau ph¸ gi¶i "Sinh tö phï".
Råi ®æ x« c¶ l¹i nh ong vì tæ, v©y lÊy hai ngêi.
Mét l·o giµ gi¬ tay ra n¾m lÊy C¸t §¹i B¸ nãi:
- Th«i ®õng l¹y lôc n÷a, ®Ó bän ta cßn xin ©n c«ng gi¶i ®éc cøu m¹ng.
H Tróc thÊy C¸t §¹i B¸ ®øng dËy råi, míi ®øng th¼ng ngêi lªn nghiªm chØnh nãi:
- C¸c vÞ ®õng nãng n¶y, h·y nghe t¹i h¹ nãi mét lêi.
LËp tøc nhµ ®¹i s¶nh yªn lÆng nh tê.
H Tróc nãi:
- Muèn ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" cÇn ph¶i biÕt ®Ých x¸c bé vÞ míi ®îc. VËy c¸c vÞ cã
biÕt kh«ng?
Lục mạch thần kiếm - Hồi 101 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 101 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 101 9 10 455