Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 103

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh ba
Chïa ThiÕu L©m triÖu tËp quÇn t¨ng
TuÖ Lu©n nãi xong cÇm lÊy lìi giíi ®ao treo ë trªn têng lËt ®Ët ®i ngay.
H Tróc ®Õn tríc giíi luËt viÖn khom lng bÈm:
- §Ö tö lµ H Tróc ®· vi ph¹m giíi luËt thanh tu, khÈn cÇu chëng luËt Trëng l·o ban
h×nh ph¹t.
H Tróc h« lu«n hai lÇn, trong viÖn cã mét nhµ s ®øng tuæi bíc ra l¹nh lïng nãi:
- Thñ toµ Trëng l·o cïng chëng luËt s thóc cha r¶nh ®Ó nghe ng¬i nãi. Ng¬i
h·y quú xuèng ®ã mµ chê.
H Tróc khÐp nÐp v©ng lêi quú ngay xuèng. Y quú tõ gi÷a tra cho ®Õn lóc trêi tèi mµ
ch¼ng cã mét ai thÌm hái tíi. May mµ néi c«ng y th©m hËu nªn quú nöa ngµy trêi ch¼ng
¨n uèng g× vÉn cha mái mÖt chót nµo.
Bçng bªn tai nghe tiÕng chu«ng chiªu mé thu kh«ng. Giê cóng PhËt buæi tèi ®· b¾t
®Çu. H Tróc miÖng nhÈm kinh s¸m hèi.
Bçng mét nhµ s trÎ tuæi ®i tíi nãi:
- H Tróc! MÊy b÷a nay trong chïa cã nhiÒu viÖc träng ®¹i, c¸c vÞ trëng l·o cha rçi
®Ó xö viÖc ng¬i. Ta coi bé ng¬i quú mäp niÖm kinh cã vÎ ch©n thµnh s¸m hèi. Th«i b©y
giê ng¬i h·y t¹m thêi ®Õn vên rau bãn ph©n. Khi nµo c¸c vÞ trëng l·o r¶nh viÖc sÏ kªu
ng¬i ®Õn hái t×nh h×nh, tuú theo téi nÆng nhÑ ®Ó xö ph¹t.
H Tróc kÝnh cÈn ®¸p:
- D¹. §a t¹ tÊm lßng tõ bi cña s huynh.
Råi ch¾p tay thi lÔ xong míi ®øng lªn. Y nghÜ bông:
- Cha thÊy cã lÖnh ®uæi m×nh ra khái chïa lËp tøc th× h·y cßn hy väng.
H Tróc ra ®Õn vên rau. Y t×m ®Õn nhµ s coi vên lµ Duyªn C¨n nãi:
- Tha s huynh! TiÓu t¨ng lµ H Tróc ph¹m giíi luËt b¶n m«n, cã lÖnh truyÒn ph¹t ra
®©y g¸nh ph©n bãn rau.
Nguyªn Duyªn C¨n t chÊt tÇm thêng ®· ch¼ng l·nh héi ®îc nghÜa thiÒn, mµ luyÖn
vâ c«ng còng kh«ng tiÕn bé. Y chØ thÝch lµm nh÷ng viÖc vÆt. Khu vên rau nµy réng tíi hai
tr¨m mÉu, nh©n c«ng cã ®Õn bèn chôc ngêi. Y cai qu¶n bän nµy víi t¸c phong hèng h¸ch.
Mçi khi gÆp nhµ s nµo do giíi luËt viÖn xö ph¹t vµo vên rau lµm c«ng, Duyªn C¨n l¹i
cµng lµm oai lµm phíc.
Y võa nghe H Tróc nãi th× trong bông c¶ mõng hái ngay:
- Ng¬i ph¹m giíi luËt g×?
H Tróc ®¸p:
- TiÓu t¨ng ph¹m rÊt nhiÒu giíi cÊm kh«ng thÓ nãi mét lêi hÕt ®îc.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 103 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 103 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 103 9 10 823