Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 105

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh n¨m
Cu Ma TrÝ diÔu vâ gi¬ng oai
QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ch¨m chó nh×n nÐt mÆt ThÇn Quang Thîng Nh©n ®Ó
xem l·o cã t×m ra ®îc chøng cí g× trong ba b¶n kinh s¸ch ®Ó lµm tµi liÖu c·i chèi kh«ng?
Nhng mÆt l·o vÉn tr¬ nh ®¸, kh«ng lé vÎ vui mõng hay thÊt väng chi hÕt. Sau thÊy l·o
më tõng trang mét xem råi gÊp cuèn Ma Ha chØ quyÕt, cÇm mét tay tr¶ l¹i HuyÒn Tõ
ph¬ng trîng. Råi l·o nh¾m m¾t l¹i ngÉm nghÜ kh«ng nãi c©u g×.
HuyÒn Tõ ®¹i s thÊy bé d¹ng l·o nh vËy còng kh«ng ®o¸n ®îc ý tø cña l·o.
Sau mét lóc l©u, ThÇn Quang Thîng Nh©n më m¾t ra nh×n TriÕt La Tinh nãi:
- S huynh! Ngµy tríc s huynh ®· ®äc nh÷ng yÕu quyÕt vÒ Ban Nhîc chëng cho
tiÓu t¨ng nghe. TiÓu t¨ng cßn nhí c©u tiÕng Ph¹n: "Nh©n khæ n·i la ty, B¸t nhÜ cam nhi
tinh, Kha la ba c¬ t tin, binh na t ni, ph¹t nhÜ bÊt th©n la..." DÞch sang Hoa ng÷ nghÜa lµ:
"Ban ®ªm tÞch mÞch nghÜ vÈn v¬ th× lµm c¸ch nµo ®Ó chÕ phôc?" ý nghÜa thø nhÊt vÒ néi
c«ng Ban Nhîc chëng lµ ë chç ®ã, cã ®óng thÕ kh«ng?
TriÕt La Tinh s÷ng sê mét l¸t råi hiÓu ý tø liÒn ®¸p:
- §óng råi! S huynh dÞch rÊt s¸t nghÜa!
QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ng¬ ng¸c nh×n nhau, ai còng kinh h·i thÊt s¾c. C¶ nh÷ng
vÞ s vµo hµng hËu bèi còng l¾ng tai nghe.
ThÇn Quang Thîng Nh©n l¹i nãi lý lè mét håi tiÕng Ph¹n råi hái:
- Nh÷ng c©u tiÕng Ph¹n nh thÕ, tiÓu t¨ng dÞch sang Hoa ng÷ thÕ nµy: "CÇn ®em lßng
d¹ rèi ren ®Ó xÐt nh÷ng chç rèi ren. Cöu xÐt th«ng ra ®îc th× ý nghÜ rèi ren còng ch¼ng
cßn. Quay l¹i cøu xÐt lßng d¹ m×nh th× chç cøu xÐt ë ®©u? §· kh«ng cøu xÐt vµo ®©u ®îc
th× câi lßng thµnh tÞch mÞch. TÞch mÞch mµ kh«ng ph¶i tÞch mÞch, th× ch¼ng ai lµ ngêi tÞch
mÞch ®îc. Muèn soi cho s¸ng µm kh«ng cßn chç ®Ó soi. C¶nh trÝ ®Òu tÞch mÞch thêi lßng
lo nghÜ sÏ yªn l¹i. Bªn ngoµi ch¼ng t×m ra ngän ngµnh mµ bªn trong còng kh«ng yªn lÆng.
Hai ®êng ®Òu biÕn mÊt th× tÝnh t×nh yªn tÜnh trë l¹i". §ã lµ yÕu quyÕt vÒ luyÖn néi c«ng
Ban Nhîc chëng.
TriÕt La Tinh ®¸p ngay:
- Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! H«m Êy tiÓu t¨ng cïng s huynh ®µm luËn PhËt ph¸p t¹i chïa
Thanh L¬ng nói Ngò §µi råi bµn luËn sang vâ c«ng. YÕu quyÕt luyÖn néi c«ng Ban
Nhîc chëng cña níc Thiªn Tróc ®óng lµ nh vËy.
ThÇn Quang Thîng Nh©n l¹i nãi:
- H«m Êy s huynh cã nãi vÒ yÕu chØ §¹i Kim C¬ng quyÒn vµ bÝ quyÕt Ma Ha chØ
tiÓu t¨ng còng cßn nhí.
§o¹n l·o l¹i ®äc ra mét trµng thao thao bÊt tuyÖt.
HuyÒn Tõ cïng c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m ai nÊy ®Òu ho¶ng sî t¸i mÆt v× ThÇn
Quang Thîng Nh©n ®äc thuéc lµu lµu kh«ng sai mét ch÷ vµ ®óng lµ bÝ quyÕt ghi trong ba
Lục mạch thần kiếm - Hồi 105 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 105 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 105 9 10 480