Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 108

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh t¸m
Ph¹m thanh tu thµy trß chÞu téi
Tø kiÕm ë cung Linh Thøu nghe chñ nh©n qu¸t th¸o th¶y ®Òu söng sèt. Tay kiÕm ra
chiªu ¸c liÖt míi ®îc nöa vêi ®Òu ph¶i kÐm xa bèn vÞ cao t¨ng vµo hµng ch÷ HuyÒn mµ
lóc l©m ®Þch ph¶i mÊt tiªn c¬ nªn bÞ bèn vÞ nhµ s b¾t ngay.
Mai KiÕm cè søc dÉy dôa mµ kh«ng sao tho¸t ®îc liÒn tøc giËn nãi:
- V× chóng ta tu©n lÖnh chñ nh©n nªn míi nÓ mÆt c¸c ngêi. ói chao! §au chÕt mÊt!
C¸c ng¬i lµm g× mµ ghª gím thÕ?
Lan KiÕm còng la lªn:
- Th»ng träc nµy! Mau bu«ng ta ra!
Nhµ s n¾m gi÷ c« nµy lµ HuyÒn Quý ®¹i s ®Çu tãc b¹c ph¬, tuæi ®· ngoµi b¶y chôc
mµ nµng gäi lµ th»ng träc.
Tróc KiÕm nãi:
- Ng¬i mµ kh«ng bu«ng tay th× ta chöi bíi tam ®¹i nhµ ng¬i lªn b©y giê.
Cóc KiÕm thÐt lªn:
- Ta ph¶i nhæ níc miÕng vµo mÆt ng¬i!
Råi c« nhæ níc miÕng vµo mÆt HuyÒn TÜnh.
HuyÒn TÜnh nÐ ®Çu tr¸nh khái råi xiÕt tay thËt m¹nh. Cóc KiÕm ®au qu¸ la ã om sßm.
§¹i hïng b¶o ®iÖn lµ n¬i th¸nh ®Þa trang nghiªm bçng trë nªn mét trêng oanh kªu
yÕn m¾ng.
HuyÒn Tõ nãi:
- Bèn vÞ n÷ thÝ chñ h·y b×nh tÜnh l¹i, ®õng cã nãng n¶y! NÕu bèn vÞ cßn la ã th× c¸c s
®Ö sÏ ®iÓm vµo ¸ huyÖt ®ã.
Bèn c« nghe nãi ®Õn ®iÓm ¸ huyÖt biÕt lµ kh«ng ph¶i chuyÖn ®ïa chØ bÜu m«i ra
kh«ng d¸m nãi g× n÷a.
Bèn vÞ ®¹i s liÒn bu«ng tay bèn c« ra chØ ®øng mét bªn ®Ó gi¸m thÞ.
HuyÒn Tõ nãi:
- H Tróc! Ng¬i ®em nh÷ng viÖc ®· qua ®Çu ®u«i thÕ nµo nãi ra hÕt kh«ng ®îc giÊu
diÕm mét chót nµo c¶.
H Tróc ®¸p:
- §Ö tö xin thµnh t©m bÈm l¹i.
Råi y kÓ tõ chuyÖn v©ng sø m¹ng xuèng nói ®a th, gi÷a ®êng gÆp DiÖp nhÞ n¬ng
b¾t, råi gÆp HuyÒn N¹n, TuÖ Ph¬ng cïng chóng t¨ng, kÕ ®Õn vô ®i mét níc mµ ph¸ ®îc
thÕ cê bÝ hiÓm trë nªn chëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 108 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 108 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 108 9 10 308