Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 109

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh chÝn
Chïa ThiÕu L©m phô tö trïng phïng
Lóc Êy nh÷ng tay hµo kiÖt tõng giao h¶o víi ch t¨ng chïa ThiÕu L©m, ®· nãi lý do
®Õn chïa cho mäi ngêi biÕt.
Nguyªn quÇn hïng tiÕp ®îc anh hïng thiÕp cña Bang chóa C¸i Bang lµ V¬ng Tinh
Thiªn. Trong thiÕp nãi ph¸i ThiÕu L©m vµ C¸i Bang lµ hai ph¸i ngang hµng ë Trung
Nguyªn, chø kh«ng ph¸i nµo tuú thuéc ph¸i nµo. V¬ng Tinh Thiªn míi nhËm chøc Bang
chóa C¸i Bang vµ cã ý muèn lËp mét vÞ minh chñ gi÷a c¸c ph¸i vâ ë Trung Nguyªn, ®ång
thêi ®Æt ra mét quy ®Þnh ®Ó c¸c b¹n ®ång ®¹o ph¶i tu©n theo. V¬ng Tinh Thiªn íc ®Þnh
ngµy r»m th¸ng s¸u th©n hµnh ®Õn chïa ThiÕu L©m ®Ó th¬ng thuyÕt cïng HuyÒn Tõ
ph¬ng trîng vÒ vô nµy.
QuÇn hïng võa nãi võa lÊy anh hïng thiÕp ®a ra. Lêi lÏ trong thiÐp tuy rÊt khiªm
tèn, nhng ngô ý r»ng ngêi ®¸ng vÞ minh chñ vâ l©m phi h¾n th× kh«ng cßn ai xøng ®¸ng
n÷a. Nh vËy V¬ng Tinh Thiªn ®Õn chïa ThiÕu L©m ®· cã mét ý ®Þnh râ rÖt, H¾n û m×nh
cã vâ c«ng siªu viÖt cã thÓ ®¸nh b¹i quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ®Ó ¸p ®¶o oai phong lõng
lÉy mÊy tr¨m n¨m cña ph¸i nµy.
Tuy trong thiÕp kh«ng nãi g× ®Õn chuyÖn mêi quÇn hïng tíi chïa ThiÕu L©m ®Ó
chøng kiÕn cuéc tû ®Êu, nhng c¸c nh©n vËt vâ l©m ai lµ kh«ng hiÕu ®éng? §èi víi cuéc
tranh hïng n¶y löa nµy gi÷a hai ph¸i lín lµ C¸i Bang vµ ThiÕu L©m th× cßn ai nhÞn ®îc mµ
ch¼ng tíi n¬i quan s¸t? V× thÕ nªn ch¼ng ai b¶o ai, hä ®Òu lôc tôc kÐo ®Õn.
Ch¼ng bao l©u, quÇn hïng tõ mÆt Lìng Hå, Giang Nam ®Õn quÇn hïng ë Xuyªn
ThiÓm, sau n÷a hµo kiÖt ë Lìng Qu¶ng ®Òu cã mÆt t¹i chïa ThiÕu L©m.
QuÇn hïng hai mÆt Nam B¾c c¸ch xa kÓ hµng tr¨m dÆm mµ trong mét ngµy lôc tôc
®Õn hÕt. Xem thÕ ®ñ biÕt bän C¸i Bang chuÈn bÞ tõ l©u, hä ®· göi anh hïng thiÕp ®i c¸c n¬i
tríc ®©y mét hai th¸ng.
HuyÒn Tõ cïng c¸c vÞ l·o t¨ng tuy ngoµi miÖng kh«ng nãi g×, nhng trong lßng cùc
kú phÉn hËn vµ v« cïng lo l¾ng.
Cö ®éng nµy cña C¸i Bang thiÖt lµ v« lÔ. MÊy h«m tríc V¬ng Tinh Thiªn ®· cho
ngêi ®a th ®Õn nãi vÒ viÖc lùa chän minh chñ vâ l©m. Trong th cßn cã nãi h¾n sÏ th©n
hµnh ®Õn b¸i s¬n ®Ó kÝnh cÈn nghe lêi ph¬ng trîng HuyÒn Tõ gi¸o ho¸. H¾n kh«ng ®Þnh
râ nhËt kú vµ còng kh«ng ®Ò cËp ®Õn chuyÖn mêi anh hïng thiªn h¹. ThÕ mµ quÇn hïng
®ét nhiªn tÒ tËp ®Õn n¬i, khiÕn cho chïa ThiÕu L©m ph¶i mét phen bèi rèi, kh«ng kÞp
chuÈn bÞ.
C¸i Bang ph¸t ®éng c«ng cuéc nµy ®· l©u, thÕ mµ ngêi ph¸i ThiÕu L©m giao du rÊt
réng trªn chèn giang hå còng cha tõng nghe biÕt g× hÕt. ThÕ lµ cha khai diÔn cuéc tû thÝ
mµ ph¸i ThiÕu L©m ®· l©m vµo t×nh tr¹ng kÐm thÕ.
Hµnh ®éng cña C¸i Bang dêng nh ®· n¾m ch¾c phÇn th¾ng. Së dÜ hä kh«ng nãi râ
mêi quÇn hïng ®Õn tham dù lµ v× hä muèn tr¸nh tiÕng tù ®a m×nh lªn ®Þa vÞ chñ nh©n vâ
Lục mạch thần kiếm - Hồi 109 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 109 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 109 9 10 614