Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 11

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
136
HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT
HAØO KIEÄT SA CÔ DÖÔÙI BUÏI MUØ
Neân bieát raèng noäi löïc Ñoaøn Döï tuy maïnh nhöng khoâng bieát voõ coâng, thu vaøo
phaùt ra khoâng ñuùng luùc, neân laàn naøy khoâng phaùt ra kình löïc ñöôïc. Gaõ ngöôøi Haùn
thaáy sau löng coù vaät gì chaïm nheø nheï voäi quay ñaàu laïi xem, thì thaáy Ñoaøn Döï
ñöông khoa tay khoa chaân.
Luùc tröôùc gaõ ñaõ ñöôïc thaáy Ñoaøn Döï lieàn moät luùc gieát ba ngöôøi. Baây giôø thaáy
chaân tay chaøng loaïn caû leân, gaõ töôûng chaøng ñöông duøng taø thuaät gì thì trong loøng sôï
haõi voâ cuøng, voäi nhaûy traùnh sang beân taû moät böôùc. Ñoaøn Döï ra chieâu tuyeät khoâng
thaáy moät chuùt uy löïc naøo, coøn ñang ngô ngaån thì gaõ kia quaùt leân:
-Thaèng loûi naøy! Mi laøm troø ma quyû gì ñoù?
Gaõ xoeø baøn tay traùi ra nhaém ñænh ñaàu chaøng chuïp xuoáng. Ñoaøn Döï co ngöôøi laïi
naém giöõ truïc ngang guoàng, ñaø guoàng nöôùc ñöông quay ñöa caû chaøng leân. Gaõ ngöôøi
Haùn níu laáy ñaùnh"caùch" moät tieáng, moät caùnh guoàng gaõy, maûnh goã tung leân thaønh ra
caùi guoàng khuyeát moät loã lôùn. Ngoïc Yeán noùi:
-Neáu coâng töû muoán ñaáu nöõa vôùi haén thì quanh ra phía sau, ñieåm vaøo huyeät "Chí
döông" laø haén phaûi cheát ngay. Gaõ naøy laø ñeä töû Hoå traûo ôû Phoå Nam, voõ coâng gaõ
khoâng luyeän ñeán khu vöïc huyeät "Chí döông".
Ñoaøn Döï caû möøng, noùi:
-Neáu vaäy hay!
Chaøng vòn vaøo guoàng nöôùc xuoáng ñeán phoøng lôùn nhaø maùy. Laàn naøy boïn chuùng
ñaõ döï bò töø tröôùc, khoâng chôø cho Ñoaøn Döï kòp ñaët chaân xuoáng ñaát, ba gaõ ñaõ ñoàng
thôøi ñöa tay ra baét. Ñoaøn Döï xua tay, noùi:
-Taïi haï ít ngöôøi khoâng ñòch ñöôïc nhieàu. Haûo haùn naøo coù gioûi thì moät ngöôøi ñaáu
vôùi taïi haï?
Noùi xong, chaøng ñöa cheùo mình, ñi chaân böôùc theo pheùp "Laêng ba vi boä". Chaøng
neù traùnh vaøi böôùc thì ñaõ ñi saùt ñeán sau löng gaõ cao thuû ngöôøi Haùn, quaùt leân moät
tieáng "Mau!", ñöa ngoùn tay troû ñieåm ra. Maáy tieáng "xuyø xuyø" vang leân, truùng chính
vaøo huyeät "chí döông" gaõ. Gaõ khoâng kòp keâu ñaõ ngaõ laên ra cheát lieàn.
Ñoaøn Döï gieát xong gaõ naøy laïi toan quay laïi choã guoàng nöôùc ñeå leân vôùi Ngoïc
Yeán thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Moät teân voõ syõ ngöôøi Taây Haï ñöa ñao ra ngaên chaën phía
sau, gaõ giô ñao leân cheùm moät nhaùt. Ñoaøn Döï voäi keâu leân:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 11 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 11 9 10 348