Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 110

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m mêi
§¹i n¸o ThiÕu L©m Tù
Mäi ngêi võa ra ®Õn cöa s¬n m«n, mét nhµ s ch¹y ®Õn b¸o tin:
- Bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó cã ®Õn d ngµn ngêi, ®ang ë lng chõng nói, bao v©y
bän Mé Dung c«ng tö vµ ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt.
HuyÒn Tõ gËt ®Çu ch¹y l¹i ®øng trªn mét tÊm th¹ch bµn cói nh×n th× chØ thÊy ®Çu
ngêi lè nhè ®en ngßm cã ®Õn d ngµn.
TiÕng reo hß dËy ®Êt theo chiÒu giã ®a lªn:
- B÷a nay Tinh Tó l·o tiªn th©n hµnh ®èc chiÕn th× ®¸nh ®©u mµ ch¼ng ®îc? Bän
ng¬i ch¼ng qua lµ mÊy tªn yªu ma, tiÓu quû mµ d¸m c¶ gan ngang bíng chèng ®èi th× to
gan thiÖt!
- Tinh Tó l·o tiªn b÷a nay lªn nói ThiÕu ThÊt, chØ phãng ®Çu ngãn tay ót ra còng ®ñ
lµm cho chïa ThiÕu L©m ph¶i sôp ®æ.
§ã lµ bän thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó, mçi tªn nãi mét ®iÒu. Chóng cha häc vâ ®· häc lèi
siÓm nÞnh s phô tríc. H¬n ngµn con ngêi xæ ra bao c©u ton hãt. Nói ThiÕu ThÊt tëng
chõng nh vang lªn nh÷ng bµi ca xng tông c«ng ®øc.
Chïa ThiÕu L©m x©y dùng hµng mÊy tr¨m n¨m nay, nh÷ng c©u niÖm "Nam M« A Di
§µ PhËt" tríc PhËt tîng c¶ ngµn n¨m còng cha cã bao giê rÇm ré, ån µo b»ng lóc nµy
hä ca tông §inh Xu©n Thu.
§inh Xu©n Thu vuèt chßm r©u b¹c ra chiÒu ®¾c ý. CÆp m¾t lim dim, tùa hå chuÕnh
cho¸ng h¬i men.
HuyÒn Sinh vËn ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, cÊt tiÕng ra lÖnh:
- QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m h·y kÕt thµnh La H¸n ®¹i trËn!
N¨m tr¨m nhµ s ®ång thanh hëng øng:
- Bµy La H¸n ®¹i trËn!
Råi ¸o ®á phÊt ph¬, bãng ®en chuyÓn ®éng. N¨m tr¨m nhµ s chïa ThiÕu L©m, ®éi
nµy kÐo vÒ phÝa ®«ng, ®éi kia ch¹y qua ng¶ t©y, t¶n m¹n ra kh¾p mét vïng nói.
QuÇn hïng tõng nghe danh La H¸n ®¹i trËn cña ph¸i ThiÕu L©m nhng tõ h¬n tr¨m
n¨m nay ph¸i nµy cha cã chuyÖn g× ph¶i thi thè víi ngêi ngoµi nªn chØ cã c¸c nhµ s b¶n
ph¸i lµ biÕt, cßn ngêi ngoµi ch¼ng mét ai hay.
Lóc nµy hä thÊy quÇn t¨ng, y phôc bÊt ®ång, kÎ ®en ngêi ®á, kÎ vµng ngêi x¸m.
KhÝ giíi còng kh«ng gièng nhau. Nµo ®ao, nµo kiÕm, nµo trîng, nµo mãc. Ngêi nµo
còng ch¹y nh bay. ChØ trong chíp m¾t ®· v©y bän ngêi ph¸i Tinh Tó vµo gi÷a.
KÓ vÒ nh©n sè th× ph¸i Tinh Tó ®«ng h¬n t¨ng l÷ chïa ThiÕu L©m, nhng sè nhiÒu lµ
ngêi míi ra nhËp thµnh mét to¸n qu©n « hîp, chiÕn ®©u ®¬n ®éc, m¹nh ai nÊy ®¸nh. NÕu
Lục mạch thần kiếm - Hồi 110 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 110 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 110 9 10 212