Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 111

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m mêi mét
Du Th¶n Chi ®¹i chiÕn §inh Xu©n Thu
A Tö b¶n tÝnh hiÕu ®éng. Nµng chØ ë n¬i hÎo l¸nh trong chèn th©m s¬n, tËp luyÖn vâ
c«ng ®îc vµi th¸ng ®· thÊy khã chÞu vµ b¾t Du Th¶n Chi ®a ®i nay ®©y mai ®ã.
Bao nhiªu c«ng phu cña A Tö hiÓu biÕt th× Du Th¶n Chi ®· häc ®îc ®Õn t¸m chÝn phÇn.
G· kh«ng gi÷ nµng ®îc l©u h¬n n÷a, ®µnh ph¶i ®a ra ngoµi.
Hai ngêi ®i ®Õn mét toµ cæ miÕu. Bçng nghe hai g· ®Ö tö C¸i Bang nãi chuyÖn víi
nhau vÒ viÖc C¸i Bang chän ngêi lËp lµm bang chóa trªn nói Phôc Ngu trong mét ngµy
s¾p tíi. A Tö nghe lám ®îc rÊt ®çi mõng thÇm. LËp tøc nµng ra tay kiÒm chÕ hai tªn ®Ö tö
C¸i Bang, bøc chóng ph¶i nãi thËt. Chóng tiÕt lé lµ KiÒu Phong bÞ bøc b¸ch ph¶i bá ng«i
bang chóa. Hai vÞ trëng l·o TruyÒn C«ng vµ ChÊp Ph¸p còng kÕ tiÕp nhau qua ®êi. C¸i
Bang ë mét t×nh tr¹ng nh r¾n kh«ng ®Çu, l©m vµo bíc ®êng suy vi. C¸c vÞ trëng l·o
®øng tríc t×nh thÕ nµy ph¶i ®Þnh kú lùa chän mét ngêi bang chóa, ch¼ng lÏ ®Ó mét bang
lín nhÊt thiªn h¹ bÞ tan r·.
A Tö cïng Tiªu Phong ë víi nhau l©u ngµy. H¬n n÷a lóc nµng dìng th¬ng, Tiªu
Phong sím tèi kÒ cËn ®· kÓ cho nµng hay nh÷ng chuyÖn cò trªn chèn giang hå. V× thÕ mµ
A Tö am hiÓu rÊt kü vÒ nh÷ng lÒ lèi cÇm quyÒn C¸i Bang. Nµng biÕt r»ng muèn lªn ®Þa vÞ
bang chóa th× tríc hÕt ph¶i lµ mét ®Ö tö C¸i Bang, nªn nµng cìng b¸ch hai tªn ®Ö tö n¨m
tói nµy thu nµng vµ Du Th¶n Chi vµo bang. Hai g· còng lµ ngêi cã khÝ ph¸ch, thÊy A Tö
cìng b¸ch mét c¸ch v« lý, chóng kh«ng chÞu khuÊt phôc. Nhng A Tö dïng ®ñ h×nh ph¹t
th©m ®éc cña ph¸i Tinh Tó khiÕn chóng kh«ng chÞu næi. Lóc chóng chØ cßn thoi thãp thë,
®µnh ng lêi xin cho A Tö vµ Du Th¶n Chi gia nhËp C¸i Bang.
§óng kú hÑn, A Tö cïng Du Th¶n Chi ®Õn nói Phôc Ngu. Lóc nµy vâ c«ng Du Th¶n
Chi ®· ®Õn mùc phi thêng, bän Tèng trëng l·o, Huúnh trëng l·o, TrÇn trëng l·o b× thÕ
nµo ®îc. Míi tiÕp chiÕn vµi hiÖp, Du Th¶n Chi ®· ®¸nh b¹i quÇn hïng mét c¸ch dÔ dµng
vµ lªn tiÕp nhËn chøc bang chóa C¸i Bang.
Bang chóng C¸i Bang thÊy vâ c«ng y cao th©m kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ lêng th× ai
còng vui mõng kÝnh phôc vµ cho lµ ®îc mét vÞ bang chóa cã triÓn väng chÊn hng cho
bæn bang ngµy thªm hng thÞnh.
Trong C¸i Bang cã mét nh©n vËt tóc trÝ ®a mu tªn gäi ThËp Ph¬ng Tó Tµi Toµn
Quan Thanh. H¾n lµ mét ®µ chóa t¸m tói, tr«ng nom ph©n ®µ §¹i TrÝ. Mét tay h¾n vËn trï
kÕ ho¹ch mµ ®· khiÕn ®îc bang chóng C¸i Bang béi ph¶n Tiªu Phong. Sau hä t×m ®ñ
bµng chøng x¸c thùc Tiªu Phong lµ ngêi níc Liªu th× C¸i Bang ph¶n «ng kh«ng ph¶i lµ
chuyÖn sai lÇm. Nhng ngµy h¾n ®øng ra x¸ch ®éng bang chóng, b¾t lu«n c¶ TruyÒn C«ng
vµ ChÊp Ph¸p trëng l·o nªn bÞ mäi ngêi o¸n ghÐt. Huèng chi trong th©m t©m quÇn chóng
C¸i Bang vÉn nghÜ tíi ¬n ®øc cña Tiªu Phong.
Sau ®ã bän Tèng trëng l·o vµ Ng« trëng l·o liÒn mîn thÕ cÊt chøc ®µ chóa ph©n
®µ §¹i TrÝ cña Toµn Quan Thanh vµ gi¸ng lu«n ba cÊp, chØ cßn ®øng vµo hµng ®Ö tö n¨m
tói.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 111 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 111 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 111 9 10 280