Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 112

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim DungLuïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdungTyped by KII & LAW http://hello.to/kimdung
1
HOÀI THÖÙ 112HOÀI THÖÙ 112
DU THAÛN CHI TYÛ ÑAÁU HUYEÀN TÖØDU THAÛN CHI TYÛ ÑAÁU HUYEÀN TÖØ
Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Ñinh Xuaân Thu vaø Du Thaûn Chi vöøa roài tuy khoâng lôùn tieáng
nhöng nhöõng ngöôøi hieän dieän taïi traøng ñeàu laø baäc noäi coâng thaâm haäu neân nghe roõ
töøng caâu töøng tieáng moät.
Quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm nghe Ñinh Xuaân Thu coâng nhieân sai Vöông Tinh
Thieân, bang chuû Caùi Bang ra gieát Huyeàn Töø phöông tröôïng cuûa hoï thì ai naáy ñeàu
caêm haän voâ cuøng. Nhöng vöøa roài hoï theo doõi cuoäc tyû ñaáu giöõa hai ngöôøi, hoï ñaõ thaáy
roõ coâng löïc cao thaâm vaø ñoäc aùc cuûa Du Thaûn Chi vaø laõo quaùi.
Vöông Tinh Thieân coâng löïc Thieàn moân ñaõ cöïc kyø thaâm haäu laïi coù theâm taø phaùp
cuûa baøng moân taû ñaïo. Vaäy Huyeàn Töø coù theå ñòch noåi gaõ khoâng? Caùi ñoù khoù maø bieát
tröôùc ñöôïc. Nhöng neáu gaõ thi trieån ñoäc coâng taø thuaät thì Huyeàn Töø khoâng theå naøo
choáng gaõ noåi. Huyeàn Töø tuy khoâng muoán ñoäng thuû vôùi gaõ, nhöng gaõ coâng nhieân
khieâu chieán tröôùc maët quaàn huøng neân ñaïi sö khoâng coù lyù naøo thoaùi thaùc ñöôïc, lieàn
chaép tay nieäm Phaät roài noùi:
-Maáy traêm naêm nay Caùi Bang töøng noåi tieáng nghóa hieäp trong voõ laâm ôû Trung
Nguyeân. Nhöõng baäc anh huøng trong thieân haï chaúng ai laø khoâng bieát. Nhöõng baäc
anh huøng trong thieân haï chaúng ai laø khoâng tín ngöôõng. Ngay vò Bang chuùa tröôùc
ñaây laø Uoâng Kieám Thoâng ñaõ coù söï ñi laïi ngao du thaân maät vôùi teä phaùi. Nay Vöông
thí chuû leân troïng nhaäm Bang chuùa, teä phaùi chöa kòp ñeán chuùc möøng, tuy ñoù coù ñieàu
sô xuaát, nhöng boïn ñeä töû teä phaùi caû taêng laãn tuïc vaãn moät nieàm toân kính quyù bang...
Söï giao tình giöõa Caùi Bang vaø Thieáu Laâm maáy traêm naêm nay chöa töøng toån thöông
hoaø khí. Vaäy maø taïi sao Vöông Bang chuùa böõa nay ñoät nhieân höng binh vaán toäi?
Mong raèng Bang chuùa tuyeân boá lyù khoâng cho caùc baäc anh huøng khaép thieân haï hieän
dieän ôû ñaây ñöôïc roõ. Nhöõng ñieàu thò phi, khuùc tröïc ñaõ coù coâng luaän, neáu teä phaùi coù
ñieàu chi laàm loãi thì baàn taêng saün saøng cuùi ñaàu nhaän toäi!...
Du Thaûn Chi haõy coøn nhoû tuoåi kieán thöùc laïi heïp hoøi. Gaõ laø con ngöôøi chæ hoïc voõ
thuaät thì bieän luaän laø sao noåi vôùi Huyeàn Töø. Nhöng gaõ tröôùc khi ñeán chuøa Thieáu
Laâm ñaõ ñöôïc Toaøn Quan Thanh daïy cho ñuû ñieàu. Khi nghe lôøi chaát vaán lieàn leân
tieáng ñaùp:
-Nhaø Ñaïi Toáng ta hieän nay phía Nam coù Lieâu quoác, phía Taây coù Ñaïi Lyù, phía
Nam coù coù Taây Haï, Thoå Phoàn, Töø Di nhoøm ngoù Trung Nguyeân. Caùi ñoù... caùi ñoù...
Lục mạch thần kiếm - Hồi 112 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 112 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 112 9 10 761