Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 114

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim DungLuïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by KII & LAW Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung
1
HOÀI THÖÙ 114HOÀI THÖÙ 114
CÖÙU SÖ PHUÏ NGAÏC THAÀN THAM CHIEÁNCÖÙU SÖ PHUÏ NGAÏC THAÀN THAM CHIEÁN
Boãng nghe ñaùnh "vuø" moät tieáng, Du Thaûn Chi thaáy luoàng gioù thoåi maùt röôïi, roài
nhöõng maûnh vaûi vuïn taû tôi bay ra nhö böôm böôùm. Taám khaên che maët gaõ bò Tieâu
Phong vung quyeàn leân ñaùnh, kình löïc phaùt ra laøm cho raùch töôùp.
Moïi ngöôøi baøng quan thaáy Bang chuùa Caùi Bang, chöôûng moân phaùi Cöïc Laïc boä
maët choã loài choã loõm, ñoám ñen ñoám ñoû, maët ñaày veát seïo, ai troâng cuõng phaûi phaùt
khieáp.
Tieâu Phong ñaùnh ra ba chieâu ñaåy lui ñöôïc ba tay ñaïi haùn cao thuû hieän thôøi. Loøng
haøo khí noåi leân oâng lôùn tieáng noùi:
-Ñem röôïu ra ñaây!
Moät teân voõ só Khaát Ñan côûi chieác tuùi da lôùn buoäc mieäng treân löng con ngöïa ñaõ bò
cheát roài. Gaõ raûo böôùc chaïy laïi, hai tay beâ tuùi röôïu daâng leân.
Tieâu Phong ruùt nuùt bì röôïu ra, ñöa cao leân khoûi ñaàu ngöûa coå leân ñôõ röôïu cho
chaûy vaøo mieäng, nuoát öøng öïc moät hoài.
Bì röôïu naøy ít ra cuõng coù tôùi hai möôi caân. Theá maø oâng uoáng caïn saïch khoâng coøn
laáy moät gioït. Buïng oâng hôi phình ra nhöng saéc maët vaãn ngaêm ñen nhö ngöôøi chöa
uoáng chuùt röôïu naøo.
Quaàn huøng thaáy vaäy nhìn nhau sôï haõi.
Tieâu Phong laïi vaãy tay moät caùi. Möôøi baûy teân voõ só Khaát Ñan keùo laïi côûi moät bì
röôïu ñöa ñeán cho Tieâu Phong.
Tieâu Phong nhìn möôøi taùm teân voõ só noùi:
-Vò coâng töû nöôùc Ñaïi Lyù ñaây laø nghóa ñeä. Böõa nay chuùng ta bò haõm trong truøng
vi, ít ngöôøi khoâng ñòch laïi soá ñoâng, taát nhieân laø khoâng thoaùt thaân.
Vöøa roài oâng cuøng Moä Dung Phuïc ra chieâu, tuy ñaõ chieám ñöôïc thöôïng phong,
nhöng ñoái phöông laø ba tay cao thuû, moãi ngöôøi coù moät tuyeät kyõ gheâ hoàn. Neáu caû ba
hieäp löïc lieân coâng thì dó nhieân oâng khoâng ñòch noåi. Huoáng chi coøn maáy ngaøn ngöôøi
ñang haàm haàm nhìn oâng, thì tình theá nguy ngaäp laïi caøng roõ reät. OÂng naém laáy tay
Ñoaøn Döï noùi:
-Hieàn ñeä! Hieàn ñeä cuøng ta soáng cheát coù nhau. Thieät khoâng uoång moät phen keát
nghóa. Soáng cuõng vaäy maø cheát cuõng theá thoâi. Chuùng ta haõy uoáng moät hoài cho phæ
daï.
Ñoaøn Döï thaáy Tieâu Phong haøo khí hieân ngang cuõng ñoùn laáy moät bì röôïu noùi:
-Phaûi ñoù! Tieåu ñeä cuøng ñaïi ca söôùng aåm moät hoài.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 114 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 114 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 114 9 10 631