Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 115

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdungTyped by KII & LAW http://hello.to/kimdung
1
HOÀI THÖÙ 115HOÀI THÖÙ 115
LUÏC MAÏCH THAÀN KIEÁM ÑAÛ BAÏI MOÄ DUNG PHUÏCLUÏC MAÏCH THAÀN KIEÁM ÑAÛ BAÏI MOÄ DUNG PHUÏC
Giöõa luùc aáy Moä Dung Phuïc thöøa cô hoäi Ñoaøn Chính Thuaàn ra chieâu ñaû thöông
ngöôøi giuùp oâng, taâm thaàn oâng bò phaân chia y lieàn chóa ngoùn tay giöõa beân traùi ra
ñieåm nhanh nhö chôùp vaøo huyeät "Trung Ñænh" tröôùc ngöïc oâng.
Huyeät "Trung Ñænh" ôû phía döôùi huyeät "Ñôn Trung", caùch moät taác saùu phaân.
Huyeät "Ñôn Trung" tuï hoäi moïi luoàng chaân khí trong ngöôøi. Thaät laø moät choã raát
xung yeáu. Ngöôøi bò ñieåm truùng laäp töùc ngheït thôû. Caùc kinh maïch ngöøng chaïy.
Moä Dung Phuïc bieát baûn laõnh ñoái phöông cuõng thuoäc vaøo haïng cao thaâm khoân
löôøng. Y töôûng luùc khoâng kòp ñeà phoøng, taát huyeät "Ñôn Trung" bò ñieåm truùng,
nhöng khoâng ngôø laïi ñieåm treäch ñi moät chuùt. Tuy nhieân Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng
caûm thaáy tröôùc ngöïc raát ñau ñôùn, hôi thôû khoù khaên.
Vöông Ngoïc Yeán thaáy Moä Dung Phuïc ra chieâu raát cao minh naøng voã tay reo hoø:
-Bieåu ca ra chieâu "Daï xoa thaùm haûi" kyø tuyeät!
Nguyeân chieâu naøy coù ñieåm truùng vaøo huyeät "Ñôn Trung" hay huyeät "Khí Haûi"
cuûa ñoái phöông môùi ñaùng goïi laø "daï xoa thaùm haûi". Nhöng Vöông Ngoïc Yeán ñoái
vôùi voõ coâng cuûa yù trung nhaân chaúng khoûi coù yù thieân leäch moät chuùt. Neân tuy chieâu
nay coøn cheäch moät taác saùu phaân, naøng cuõng haøm hoà goïi noù laø "Daï xoa thaùm haûi" ñeå
khuyeán khích loøng hieáu thaéng cuûa Moä Dung Phuïc.
Moä Dung Phuïc töï bieát chieâu chæ cuûa mình chöa ñieåm truùng vaøo huyeät troïng yeáu
cuûa ñoái phöông. Y laäp töùc boài theâm moät chieâu, vung tay phaûi ra ñaâm vaøo ngöïc
Ñoaøn Chính Thuaàn.
Ñoaøn Chính Thuaàn meät chöa kòp thôû hôi, khoâng coøn söùc ñeå maø choáng choïi neân
bò Moä Dung Phuïc phoùng chöôûng maõnh lieät ñaùnh tôùi, mieäng oâng phoït maùu töôi ra.
Nhöng taám loøng tha thieát vì con khoâng chòu lui ra, oâng voäi vaän khí ñieàu döôõng thì
chieâu thöù hai cuûa Moä Dung Phuïc laïi ñaùnh tôùi.
Ñoaøn Döï ñang bò chaân Moä Dung Phuïc daãm len, ñoät nhieân chaøng thaáy phuï thaân
thoå huyeát maø ñoái phöông laïi phoùng chöôûng thöù hai ra. Phuï töû tình thaâm, laäp töùc
chaøng vung moät ngoùn tay leân la lôùn:
-Ngöôi daùm ñaùnh gia gia ta ö?
Giöõa luùc tình traïng caáp baùch, noäi löïc cuûa chaøng ñoät nhieân theo ngoùn tay troû ra
ngoaøi, chính laø chieâu "Thöông döông kieám" trong pheùp Luïc Maïch Thaàn Kieám.
"Veùo" moät tieáng vang leân!
Lục mạch thần kiếm - Hồi 115 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 115 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 115 9 10 332