Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 117

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI BAÛY
HÖ TRUÙC THUÏ HÌNH GAËP MAÃU THAÂN
Boãng nghe ngoaøi cöûa sôn moân coù thanh aâm ñaøn baø haét leân vôøi vôïi:
-Maát caønh töôi toát höông thôm ngaùt,
Möa gioù non Vu luoáng ñoaïn tröôøng.
Ta ñaây laø Döông Quyù Phi. Röôïu ngon cha chaû laø ngon! Noâ gia say tuyù luyù, naèm
caïnh traàm höông ñænh!
Khi döùt tieáng haùt thì Cuùc kieám ñaõ phun ñeán nöûa bình röôïu veà phía Hö Truùc.
Hö Truùc cuøng Ñinh Xuaân Thu kòch ñaáu ñeán hoài laâu maø khoâng beân naøo coù caùch
thuû thaéng ñöôïc.
Hö Truùc chôït nghe boïn thuoäc haï Linh Thöùu cung keâu y duøng Sinh töû phuø ñeå ñoái
phoù. Tuy y bieát raèng moân naøy raát taøn aùc baù ñaïo nhöng thaáy Cuùc kieám tia röôïu ñeán
nôi, y lieàn thoø tay ra naém laáy moät naém.
Boãng thaáy töø sau nuùi chuyeån ra chín ngöôøi laø Caàm tieân Khang Quaûng Laêng, Kyø
Phaïm Baùch Linh, Thö Ngaïi Caàu Ñoäc, Hoaï Cuoáng Nguõ Linh Quaân, Thaàn y Tieát Moä
Hoa, Xaûo Töôïng Tröông A Tam, Hoaï Só Thaïch Thanh Loä, Hí Meâ Lyù Quyû Loãi, töùc
caû boïn Haøm coác baùt höõu vaø nöõ ñoà ñeä Khang Quaûng Laêng teân goïi A Bích.
Chín ngöôøi naøy thaáy Hö Truùc cuøng Ñinh Xuaân Thu ñang quyeàn cöôùc qua laïi
chieán ñaáu haêng haùi lieân mieân, lieàn reo hoø trôï oai:
-Chöôûng moân sö thuùc! Böõa nay phaûi troå taøi thaàn thoâng ñeå gieát thaèng giaëc Ñinh
Xuaân Thu baùo thuø cho sö phuï!
Quaàn taêng Thieáu Laâm laïi moät phen kinh ngaïc töï hoûi:
-Boïn naøy laø boïn naøo maø laïi keâu Hö Truùc baèng sö thuùc?
Cuùc kieám ñang phun röôïu veà phía Hö Truùc, moät phaàn lôùn phun veà phía Ñinh
Xuaân Thu.
Tinh Tuù laõo quaùi ñang aùc ñaáu cuøng Hö Truùc daèng dai ñeán quaù nöûa giôø. Haén thaáy
ñoái phöông thuû phaùp linh dieäu voâ cuøng, haén khoâng ñöôïc luùc naøo raûnh tay ñeå thi
trieån taø thuaät.
Ñoät nhieân, haén haáy moät tia röôïu baén tôùi lieàn nghó ngay ra moät keá vung tay aùo
beân traùi phaùt ra kình löïc laøm cho tia röôïu baén töù tung nhö möa phun taø ñoäc vaøo Hö
Truùc.
Luùc naøy coâng löïc toaøn thaân Hö Truùc ñang vaän chuyeån ra ngoaøi. Noäi löïc cuûa y
goàm ñuû cuûa Voâ Nhai Töû , Thieân Sôn Ñoàng Moã, Lyù Thu Thuyû phoùng ra nhö töôøng
ñoàng vaùch saét ñeå che kín thaân mình, taø khí khoâng xaâm nhaäp vaøo ñöôïc.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 117 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 117 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 117 9 10 983