Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 118

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI TAÙM
TIEÂU VIEÃN SÔN HAÏ SAÙT NHÖÕNG AI ?
Nam Haûi Ngaïc Thaàn thaáy Hö Truùc voõ coâng cao sieâu khoân löôøng maø mình laïi
ñöôïc ñöùng vaøo haøng tieàn boái y, nhaát laø y laïi laøm chuû nhaân cung Linh Thöùu thì noãi
möøng vui cuûa laõo khoûi caàn noùi cuõng bieát roài.
Vaân Trung Haïc laéc ñaàu noùi:
-Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Hö Truùc töû coøn laø nghóa huynh sö phuï ngöôi, vaäy
ngöôi phaûi keâu y baèng sö baù. Ta ñaây laø nghóa ñeä maãu thaân y, theá thì ta coøn ôû haøng
treân laõo tam. Laõo tam phaûi keâu ta baèng sö thuùc toå.
Nam Haûi Ngaïc Thaàn thoän maët ra, haäm höïc vaêng tuïc ra maéng:
-Meï kieáp! Laõo gia khoâng goïi...
Dieäp Nhò Nöông nhaác ñaàu Hö Truùc ra naém laáy vai y, coi qua ngoù laïi, möøng vui
khoân xieát. Muï quay laïi noùi vôùi Huyeàn Töø:
-Y laø con trai ta. Vaäy laõo troïc thoái tha kia ñöøng ñaùnh y nöõa!
Hö Truùc ñoät nhieân nhôù tôùi ngaøy phaù theá côø bí hieåm, ñaõ thaáy Dieäp Nhò Nöông
cuøng Ñinh Xuaân Thu ra chieàu thaân thieát vôùi nhau maø Dieäp Nhò Nöông caùi mieäng
leùm laåu keâu Ñinh laõo quaùi baèng Xuaân Thu ca ca. Hieån nhieân hai ngöôøi coù veû ñaèm
thaém vôùi nhau. Chaúng leõ mình laø con Ñinh Xuaân Thu? Neáu nhö vaäy thì thieät laø
phieàn quaù. Maãu thaân ñaõ mang tieáng laø ngöôøi thöù hai trong boïn töù ñaïi aùc, mình ñaõ
phaûi chòu caùi tieáng khoâng hay roài. Neáu phuï thaân laø Ñinh Xuaân Thu thì caøng teä haïi
nöõa, nhaát laø mình vöøa ñaùnh laõo thaát ñieân baùt ñaûo, laïi gieo vaøo ngöôøi laõo ñeán baûy
mieáng "Sinh töû phuø"... Baây giôø bieát laøm theá naøo cho ñöôïc?
Hö Truùc lieác maét ngoù troäm Ñinh Xuaân Thu, trong loøng bieán ñoåi khoâng yeân. Maët
y luùc ñoû böøng, luùc traéng nhôït, quay laïi ngoù Dieäp Nhò Nöông ñeå xem muï baûo ai laø
phuï thaân. Neáu quaû nhieân Tinh Tuù laõo quaùi laø phuï thaân mình thaät thì thaø raèng lô ñi
ñöøng noùi ñeán coøn hôn.
Nhöng Hö Truùc töø nhoû ñeán lôùn khoâng cha khoâng meï, baây giôø ñaõ thaáy maãu thaân
thì laïi mong gaëp ñöôïc phuï thaân. Duø phuï thaân ñuùng laø Ñinh Xuaân Thu, y cuõng
khoâng theå khoâng nhaän ñöôïc. Hö Truùc coøn ñang ngaãm nghó thì Dieäp Nhò Nöông lôùn
tieáng hoûi:
-Quaân choù ñeû trôøi ñaùnh naøo baét troäm con ta? Laøm meï con ta phaûi chia lìa hai
möôi boán naêm? Haøi töû! Chuùng ta duø coù phaûi ñeán taän chaân trôøi goùc bieån cuõng phaûi
tìm quaân choù maù naøo ñoù ñeå baêm thaây laøm muoân ñoaïn môùi haû giaän. Duø ta khoâng
ñòch noåi haén thì voõ coâng haøi nhi cao cöôøng ñeán theá, phaûi vì ta maø baùo thuø röûa haän.
Nhaø sö aùo ñen ngoài döôùi goác caây töø naõy giôø khoâng noùi naêng maø cuõng khoâng nhuùc
nhích, baây giôø ñoät nhieân ñöùng daäy thuûng thaúng hoûi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 118 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 118 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 118 9 10 515