Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 119

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI CHÍN
THEO HUYEÀN TÖØ NHÒ NÖÔNG HUÛY MÌNH
Quaàn huøng ñaõ nghe Tieâu Vieãn Sôn noùi phuï thaân Hö Truùc laø moät vò cao taêng ñaéc
ñaïo, baây giôø laïi thaáy Dieäp Nhò Nöông baûo y thanh danh raát lôùn trong voõ laâm vaø coù
ñòa vò toái cao. Maáy caâu naøy keát hôïp vôùi nhau, ai naáy töï hoûi:
-Chaúng leõ ngöôøi ñoù laø moät nhaø sö coù ñòa vò cao caû taïi chuøa Thieáu Laâm?
Moïi ngöôøi ñeàu ñöa maét nhìn khaép caùc vò laõo taêng raâu toùc baïc phô ôû chuøa naøy?
Boãng nghe Huyeàn Töø phöông tröôïng leân tieáng:
-Ñöùc Phaät töø bi! Baàn taêng ñaõ gaây neân nghieät nhaân neân phaûi chòu nghieät quaû. Hö
Truùc! Ngöôi laïi ñaây!
Hö Truùc chaïy laïi tröôùc maët phöông tröôïng quyø xuoáng.
Huyeàn Töø ngaém töôùng maïo y hoài laâu roài ñöa tay ra kheõ voã vaøo ñænh ñaàu y noùi:
-Ngöôi ñaõ ôû trong chuøa hai möôi boán naêm theá maø thuyû chung ta vaãn khoâng hay.
Ngöôi chính laø con ta!
Huyeàn Töø vöøa thoát ra caâu naøy, quaàn taêng vaø quaàn huøng nhoán nhaùo caû leân.
Ai cuõng ra chieàu kinh dò, haõi huøng. Ngöôøi caêm hôøn keû khinh maïn. Laïi coù moät soá
loä veû bi thöông, moãi ngöôøi coù moät caûm xuùc rieâng.
Huyeàn Töø phöông tröôïng ñaïo cao, ñöùc troïng. Ñaõ laø ngöôøi voõ laâm, chaúng ai
khoâng ngöôõng moä. Ngôø ñaâu baät ra vieäc naøy khieán ai naáy ñeàu söûng soát.
Tieáng ngöôøi huyeân naùo baøn taùn chöøng nöûa giôø roài laéng xuoáng.
Huyeàn Töø laïi leân tieáng baèng moät gioïng noùi traàm tónh:
-Tieâu thí chuû! Thí chuû cuøng leänh lang xa caùch nhau ba möôi naêm trôøi tuy khoâng
thaáy maët nhau nhöng coøn ñöôïc bieát tung tích cuûa ñöùa con yeâu quyù vaø ngaøy nay voõ
coâng cöïc kyø tinh tieán, thanh danh löøng laãy treân choán giang hoà, thaønh moät baäc anh
huøng haûo haùn vaøo baäc nhaát voõ laâm. Töôûng nhö vaäy trong loøng thí chuû cuõng ñöôïc an
uûi phaàn naøo. Coøn baàn taêng thì haøng ngaøy ñöôïc thaáy haøi nhi maø vaãn töôûng y bò quaân
cöôøng ñaïo cöôùp maát, soáng cheát khoâng hay. Noãi nieàm canh caùnh beân loøng, ngaøy
ñeâm mong nhôù.
Dieäp Nhò Nöông vöøa khoùc vöøa noùi:
-Ñaïi sö... Ñöøng noùi nhieàu nhö vaäy nöõa! Baây giôø bieát laøm theá naøo ñaây?
Huyeàn Töø ñaùp baèng moät gioïng oân hoaø:
-Nhò nöông! Mình ñaõ laøm neân toäi nghieät thì coù hoái haän cuõng baèng voâ duïng, maáy
chuïc naêm nay noãi thoáng khoå cuûa Nhò nöông bieát noùi theá naøo cho xieát ñöôïc!
Dieäp Nhò Nöông noùi:
-Tieân phuï chaúng laáy theá laøm ñau khoå cho laém. Ñaïi sö coù moái saàu khoå maø khoâng
noùi ra ñöôïc môùi thaät ñau loøng.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 119 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 119 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 119 9 10 667