Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 12

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
144
HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI
VOÕ COÂNG TUYEÄT THEÁ LAØ AI ?
Vöông Ngoïc Yeán thaáy Ñoaøn Döï bò tay cao thuû ngöôøi Taây Haï duøng pheùp "Caåm
naõ" baét ñöôïc, khoâng coù caùch naøo thoaùt thaân thì trong daï boàn choàn muoán chaïy ra
cöùu vieän. Khoán noãi töø luùc truùng ñoäc trôû ñi, töù chi baûi hoaûi, nhaéc tay caát chaân raát khoù
khaên thì coøn noùi chi ñeán chuyeän cöùu ngöôøi nöõa. Naøng coøn nghó ñeán moät tay cao thuû
nöõa ngöôøi Taây Haï maët muõi gôùm ghieác ñang ñöùng beân cöûa lôùn. Gaõ naøy chæ giô ñao
leân cheùm moät nhaùt taát laø Ñoaøn Döï uoång maïng. Naøng sôï haõi quaù, lôùn tieáng la leân:
-Caùc ngöôøi khoâng ñöôïc saùt haïi Ñoaøn coâng töû. Ta... ta theo caùc ngöôøi ñi laø xong!
Giöõa luùc naøy, trong loøng Ñoaøn Döï cuõng cöïc kyø kinh haõi, chaøng lieàu maïng ñöa
ngoùn tay ra ñieåm loaïn caû leân. Thöïc ra, neáu luùc chaøng traán tónh, chaân tay khoâng bò
naém giöõ thì "Chu Caùp Thaàn coâng" ôû trong thaân theå chaøng cuõng ñuû huùt chaët laáy noäi
löïc cuûa tay cao thuû ngöôøi Taây Haï.
Nhöng moät laø chaøng tinh thaàn bò khuûng boá ñaõ laâu, hai laø noäi löïc chaøng nhaân luùc
kinh khuûng maø chaïy heát ra naêm ñaàu ngoùn tay vaø tuï taäp ôû ñoù, thì laïi ñieåm ra ngoaøi
khoâng gian. Chaøng caûm thaáy aùp löïc treân ngöïc moãi luùc moät naëng theâm, daàn daàn
khoâng thôû ñöôïc nöõa. Ñang luùc möôøi phaàn nguy ngaäp, boãng nghe maáy tieáng "xuyø
xuyø", roài gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï ruù leân:
-uùi chao! Thaèng loûi naøy gioûi thöïc. Mi ñieåm truùng vaøo ta... truùng huyeät "ngoïc
chaåm" ta roài!
Hai tay gaõ nôùi ra, ñaàu ruõ xuoáng, guïc vaøo vaùch maø cheát. Ñoaøn Döï raát laáy laøm kyø,
ngoaûnh ñaàu laïi xem, thì huyeät "ngoïc chaåm" gaõ cao thuû Taây Haï bò thuûng moät loã nhoû,
maùu töôi öùa ra. Veát thöông naøy laø do kieám khí Luïc Maïch Thaàn Kieám gaây neân.
Ñoaøn Döï khoâng nghó ra, chaøng khoâng ngôø trong luùc cöïc kyø nghieâm troïng, coâng
löïc ngöng tuï ôû ñaàu ngoùn tay ñieåm ra phoùng leân treân töôøng coøn vaêng ngöôïc laïi ñaùnh
truùng vaøo haäu chaåm gaõ cao thuû Taây Haï ñöôïc. Chính ra Ñoaøn Döï ñaõ ñieåm ca thaûy
möôøi maáy phaùt vaøo sau löng ñoái phöông maø gaõ khoâng vieäc gì vì noäi löïc gaõ raát huøng
haäu.
Theá maø kieám khí baät vaêng trôû laïi, söùc maïnh ñaõ giaûm suùt, thì töôûng khoâng theå laø
cho gaõ toån thöông maûy may ñöôïc. Deø ñaâu hai huyeät "ngoïc chaåm" vaø "thieân truï" laø
cöûa töû gaõ, kieám khí chaøng ñuïng vaøo laø gaõ laäp töùc cheát ngay. Ñoaøn Döï vöøa möøng
vöøa sôï, buoâng thi theå gaõ cao thuû Taây Haï xuoáng roài goïi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 12 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 12 9 10 766