Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 120

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI
BAO BAÁT ÑOÀNG TROÅ TAØI MIEÄNG LÖÔÕI
Hö Truùc quaù thöông taâm khoùc roáng leân. Trong hai möôi boán naêm trôøi y laø moät
ñöùa nhoû coâi cuùt khoâng cha khoâng meï, ñöôïc höôûng chuùt loøng töø aùi cuûa song thaân.
Böõa nay gaëp cha sanh, meï ñeû thì laïi chæ ñöôïc moät giôø ñaõ thaønh aâm döông ñoâi ngaû.
Noãi thaûm treân theá gian töôûng ñeán nhö vaäy laø cuøng?
Quaàn huøng vöøa ñöôïc bieát cha sanh Hö Truùc laø phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm,
moïi ngöôøi thaáy ñaïi sö chaúng giöõ luaät thanh tu ñaõ ñem loøng khinh bæ. Ñeán khi ñaïi sö
thaûn nhieân thuï hình tröôùc coâng chuùng ñeå duy trì thanh danh baûn töï thì nhaän thaáy ñaïi
sö duõng caûm hôn ngöôøi. Ai cuõng nghó raèng:
-Ñaïi sö cam chòu cöïc hình ñeå ñeàn boài toäi loãi. Naøo ngôø sau khi thuï hình laïi töï caét
ñöùt kinh maïch huyû hoaïi thaân xaùc ñeå chuoäc toäi nghieäp. Tuy caùi cheát cuûa ñaïi sö cuõng
phaïm giôùi luaät nhaø Phaät. Nhöng cöû ñoäng cuûa Huyeàn Töø hieån nhieân laø laáy caùi cheát
ñeå toû mình phaïm toäi quaù naëng. Hai traêm tröôïng phaït coøn chöa ñuû giaûi tröø toäi loãi.
Chæ coøn caùi cheát laø moïi vieäc ñeàu boû qua.
Giaû tyû Huyeàn Töø cheát tröôùc ñi thì dó nhieân khoûi ñöôïc caùi khoå nhuïc hai traêm
tröôïng, nhöng vò ñaïi sö chòu phaït tröôïng roài môùi töï vaän thì thaät laø haønh vi cuûa baäc
ñaïi anh huøng haûo haùn.
Quaàn huøng kính troïng ñaïi sö, nhieàu ngöôøi tôùi tröôùc thi theå ñaïi sö haï mình suïp
laïy.
Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuõng meáu maùo noùi:
-Nhò tyû ôi! Nhò tyû cheát roài ö? Nhaïc laõo tam baây giôø khoâng tranh ngoâi thöù vaø xin
keâu baèng nhò tyû.
Maáy naêm nay, trong loøng laõo luùc naøo cuõng muoán tranh ngoâi vôùi Dieäp Nhò
Nöông. Laõo nghó raèng: "Voõ coâng coù gioûi môùi ñöôïc laøm thieân haï ñeä nhò aùc nhaân."
Baây giôø laõo töï mình nhöôøng böôùc ñuû bieát ñoái vôùi caùi cheát cuûa Dieäp Nhò Nöông laõo
cuõng ñau xoùt vaø boäi phuïc taám loøng chung thuyû cuûa muï.
Bang chuùng Caùi Bang nhaân khi cao höùng theo Bang chuùa ñeán chuøa Thieáu Laâm.
Ngôø ñaâu Bang chuùa Vöông Tinh Thieân laïi baùi Ñinh Xuaân Thu laøm sö phuï, roài bò
Tieâu Phong ñaùnh gaõy chaân, neân ai naáy buoàn baõ vaø loä ra veû baøng hoaøng thaát voïng
voâ cuøng.
Ngoâ tröôûng laõo lôùn tieáng noùi:
-Caùc vò huynh ñeä! Chuùng ta coøn ôû ñaây laøm chi? Chaúng leõ coøn muoán xin côm thöøa
canh caën nöõa chaêng? Mau xuoáng nuùi ñi thoâi.
Bang chuùng raàm roä vaâng lôøi, toan trôû goùt xuoáng nuùi. Boãng nghe Bao Baát Ñoàng
leân tieáng:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 120 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 120 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 120 9 10 238