Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 121

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI MOÁT
CHOÁN SÔN HAÄU, QUAÀN HUØNG NGHE
THUYEÁT PHAÙP
Bao Baát Ñoàng lieàn nhaân cô hoäi ñoù noùi ngay:
-Neáu theá thì coøn gì hay hôn nöõa. Tröôûng laõo ñaõ thoáng lónh anh em quyù bang
cuøng boïn taïi haï ñi baét keû thuø chung laø Kieàu Phong. Khi ñoù taïi haï seõ nghó tình baèng
höõu maø hai tay daâng baûn vaên leân. Neáu tröôûng laõo khoâng bieát vaên töï ngoaèn ngoeøo
trong baûn vaên thì Coâng Daõ nhò ca xin laøm vieäc ñoù cho, vaø ñem nguyeân baûn vaên giaûi
thích roõ raøng töø ñaàu ñeán cuoái cho. Tröôûng laõo, tröôûng laõo tính sao?
Traàn tröôûng laõo heát nhìn Toáng tröôûng laõo laïi nhìn Ngoâ tröôûng laõo, khoâng bieát
quyeát ñònh theá naøo.
Boãng coù tieáng ngöôøi noùi:
-Nhö theá laø phaûi roài coøn ngaàn ngaïi gì nöõa?
Moïi ngöôøi nhìn veà phía beân phaùt ra thanh aâm xem ai noùi caâu vöøa roài thì y chính
laø Thaäp phöông tuù taøi Toaøn Quaùn Thanh. Toaøn Quaùn Thanh laïi noùi tieáp:
-Nöôùc Lieâu laø keû ñaïi thuø cuûa nhaø Toáng ta. Cha Kieàu Phong laø Tieâu Vieãn Sôn töï
mieäng noùi ra laø ñaõ leùn luùt ba möôi naêm trôøi trong chuøa Thieáu Laâm, coi heát voõ kinh,
bí luïc cuûa phaùi naøy. Ngaøy nay, boïn ta khoâng ñoàng taâm hieäp löïc tröø khöû ñi ñeå haén
yeân laønh trôû veà Lieâu quoác, truyeàn thuï voõ coâng ñaát Trung Nguyeân cho boïn Khaát
Ñan thì khaùc gì cho hoå theâm caùnh. Sau naøy chuùng daãn quaân vaøo taán coâng nhaø Ñaïi
Toáng thì boïn con chaùu Vieân Hoaøng chuùng ta ñeàu thaønh nhöõng teân noâ leä vong quoác.
Quaàn huøng nghe Toaøn Quaùn Thanh noùi raát coù lyù. Nhöng Huyeàn Töø vöøa vieân
tòch, Vöông Tinh Thieân bò gaõy chaân, thaønh ra phaùi Thieáu Laâm cuøng Caùi Bang hai
caây coät truï voõ laâm Trung Nguyeân bieán thaønh ñaøn raén khoâng ñaàu, khoâng coù ngöôøi
ñöùng ra chuû tröông ñaïi cuoäc.
Moïi ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau chöa coù chuû yù gì thì Toaøn Quaùn Thanh laïi noùi:
-Xin môøi ba vò cao taêng haøng chöõ "Huyeàn" phaùi Thieáu Laâm vaø ba vò Toáng, Traàn,
Ngoâ tröôûng laõo Caùi Bang laäp thaønh khoái chæ huy coäng ñoàng ñeå ban hieäu leänh thì
heát thaûy ñeàu nghe leänh sai khieán. Tröôùc heát laø gieát cha con Tieâu Vieãn Sôn ñeå tröø
moái lo taâm phuùc cho nhaø Ñaïi Toáng. Coøn ngoaøi ra coù vieäc gì seõ baøn sau.
Trong quaàn huøng raàm roä nhöõng tieáng hoâ:
-Theá laø phaûi laém! Xin ba vò cao taêng cuøng ba vò tröôûng laõo phaùt leänh!
-Vieäc naøy quan heä ñeán moái an nguy toaøn quoác. Saùu vò tieàn boái khoâng neân töø
choái!
-Chuùng toâi xin tuaân theo hieäu lònh ñeå gieát hai teân Phieân cuûa Khaát Ñan.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 121 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 121 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 121 9 10 563