Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 122

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI HAI
MOÄ DUNG BAÙC MÖU ÑOÀ PHUÏC QUOÁC
Boãng nghe Cöu Ma Trí laïi leân tieáng:
-Tieåu taêng ñöôïc nghe tieân sinh noåi danh baèng kieám phaùp vaø coù ñeà caäp ñeán moân
"Luïc maïch thaàn kieám" taïi chuøa Thieân Long nöôùc Ñaïi Lyù laø thieân haï ñeä nhaát kieám
vaø tieác laø chöa ñöôïc bieát roõ cho thoaû chí bình sinh. Tieåu taêng ñöôïc tin tieân sinh quy
tieân roài lieàn ñeán chuøa Thieân Long nöôùc Ñaïi Lyù, ñònh laáy Luïc maïch thaàn kieám phaû
ñoát ôû tröôùc moä tieân sinh ñeå baùo ñeàn tri kyû. Khoâng ngôø, Khoâ Vinh laõo taêng chuøa
Thieân Long giaûo quyeät vaø ña möu, gaëp luùc khaån caáp, laõo duøng noäi löïc tieâu huyû
kieám phaû. Tieåu taêng khoâng hoaøn thaønh ñöôïc yù nguyeän Quyù Traùt treo göôm thieät
laáy laøm xaáu hoå voâ cuøng!
Moä Dung Baùc noùi:
-Ñaïi sö chí tình, taïi haï raát laáy laøm caûm kích. Huoáng chi Luïc maïch thaàn kieám haõy
coøn toàn taïi ôû nhaân gian. Vöøa roài Ñoaøn coâng töû nöôùc Ñaïi Lyù cuøng nhuïc töû tyû ñaáu, ñaõ
phoùng kieám khí tung hoaønh. Vaäy tieáng ñoàn Luïc maïch thaàn kieám laø thieân haï ñeä
nhaát kieám quaû nhieân danh baát hö truyeàn.
Giöõa luùc aáy, coù boùng ngöôøi thaáp thoaùng trong Taøng kinh caùc laïi theâm moät ngöôøi
nöõa, chính Moä Dung Phuïc. Gaõ ñi sau maáy böôùc, vaøo ñeán trong chuøa thì ñaõ maát huùt
cha con Tieâu Phong.
Khi tìm ñeán Taøng kinh caùc, thì nghe thaáy phuï thaân ñang ñeà caäp ñeán Ñoaøn Döï
duøng Luïc maïch thaàn kieám ñeå thaéng mình. Y laáy laøm nhuïc nhaõ voâ cuøng.
Moä Dung Baùc laïi hoûi:
-Cha con hoï Tieâu ñònh tìm gieát cho baèng ñöôïc taïi haï môùi cam loøng, vaø hoï hieän ôû
trong naøy. Ñaïi sö nghó sao?
Cöu Ma Trí ñaùp:
-Ñaõ laø choã tri kyû, coù leõ ñaâu töï thuû baøng quan.
Tieâu Phong thaáy Moä Dung Phuïc ñuoåi ñeán thaønh ra beân hoï ba ngöôøi maø mình chæ
coù hai. Caû naêm ngöôøi naøy ñeàu laø nhöõng tay cao thuû baäc nhaát. Moä Dung Phuïc tuy
keùm moät chuùt, nhöng cuõng khoâng theå coi thöôøng ñöôïc. Ñoái phöông hôn moät ngöôøi
laø laäp töùc chieám ñöôïc öu theá. OÂng lo raèng chaúng nhöõng khoù loøng gieát ñöôïc Moä
Dung Baùc maø coù khi cha con mình phaûi boû maïng trong Taøng kinh caùc naøy cuõng
chöa bieát chöøng.
Tuy Tieâu Phong nghó vaäy, nhöng voán ñaày loøng duõng caûm. Caøng laâm vaøo nghòch
caûnh, laïi caøng thaàn oai laãm lieät. OÂng lôùn tieáng quaùt:
-Tröôøng hôïp hoâm nay, neáu khoâng keû soáng ngöôøi cheát quyeát chaúng thoâi. Haõy tieáp
chieâu cuûa ta ñaây!
Lục mạch thần kiếm - Hồi 122 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 122 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 122 9 10 593