Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 123

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BA
NGHE THAÀN TAÊNG QUAÀN HUØNG
KHIEÁP VÍA
Nhaø sö giaø töø töø quay ñaàu laïi nhìn Moä Dung Baùc.
Moä Dung Baùc thaáy muïc quang nhaø sö lôø ñôø töïa hoà khoâng nhìn roõ moïi vaät, laïi
gioáng ngöôøi trong taâm coù aån taøng chi bí maät. Baát cöù vieäc gì cuõng bò laõo nhìn roõ heát,
neân haén khoâng khoûi ôùn da gaø, trong loøng khaéc khoaûi khoâng yeân.
Boãng nghe nhaø sö giaø buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Moä Dung cö só, tuy thuoäc veà gioøng hoï Tieân Tî, song kyù nguï Giang Nam ñaõ maáy
ñôøi. Luùc ñaàu laõo taêng töôûng cö só ñaõ haáp thuï ñöôïc vaên thaùi phong löu cuûa Nam
trieàu, ngôøi ñaâu, cö só laïi moø vaøo Taøng kinh caùc, ñem bao nhieâu nhöõng thuyeát tinh vi
veà Tieân Toâng cuøng ngöõ luïc cuûa caùc vò cao taêng truyeàn ñôøi coi nhö ñoà boû, luïc laáy
cuoán "Nieâm Hoa chæ phaùp" maø töôûng chöøng nhö vôù ñöôïc ñoà chi baûo. Ngöôøi ñôøi xöa
ñaõ "baùn boø taäu eãnh öông" ñeå tieáng cöôøi cho muoân thuôû. Theá maø chính hai vò cö só
ñeàu laø baäc cao nhaân ñöông thôøi cuõng coøn coù nhöõng haønh ñoäng ngu muoäi. Hôõi oâi!
Nhöõng haønh ñoäng aáy ñaõ laøm haïi ngöôøi maø cuõng voâ boå cho mình.
Moä Dung Baùc laïi moät phen kinh haõi. Laõo vaøo Taøng kinh caùc, buoåi ñaàu quaû nhieân
ñaõ luïc laáy boä "Nieâm hoa chæ coâng" vaø luùc aáy laõo ñaõ quan saùt kyõ caøng boán maët, caû
trong ngoaøi khoâng thaáy boùng ngöôøi, maø sao nhaø sö giaø naøy noùi nhö chính maét mình
troâng thaáy.
Boãng nghe nhaø sö giaø noùi tieáp:
-Moä Dung cö só so vôùi Tieâu cö só thì loøng tham laïi coù phaàn hôn. Tieâu cö só
chuyeân nghieân cöùu caùch khaéc cheá voõ coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm, coøn Moä Dung cö só
thì laïi oâm tuoät caû "baûy möôi hai tuyeät kyõ" cuûa baûn töï ñem ñi. Sau ba naêm môùi trôû
laïi Taøng kinh caùc. Chaéc naêm aáy cö só ñaõ taän taâm kieät löïc nghieân cöùu cho hieåu heát
"baûy möôi hai moân tuyeät kyõ" ñeå ñem veà truyeàn thuï cho leänh lang.
Nhaø sö noùi tôùi ñaây thì quay sang nhìn Moä Dung Phuïc. Nhöng vöøa nhìn moät caùi
ñaõ laéc ñaàu. Laõo ngoù qua Cöu Ma Trí gaät ñaàu noùi:
-Phaûi roài! Leänh lang coøn nhoû tuoåi chöa ñuû coâng löïc khoâng theå nghieân cöùu ñöôïc
baûy möôi hai tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm. Teù ra ñaïi cö só muoán truyeàn cho moät vò cao
taêng nöôùc Thoå Phoàn, Ñaïi luaân Minh vöông. Minh vöông laàm roài ñoù, caùi laàm raát lôùn,
thaønh ra thöù töï ñaûo ñieân. Ñaïi naïn seõ xaûy ra trong sôùm toái.
Cöu Ma Trí chöa vaøo Taøng kinh caùc bao giôø maø nhaø sö giaø laïi tuyeät khoâng toû veû
kinh sôï, haén höõng hôø hoûi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 123 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 123 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 123 9 10 766