Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 124

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BOÁN
MOÄT CAÙCH CHÖÕA THÖÔNG RAÁT LY KYØ
Tieâu Phong thaáy Taøng kinh caùc ñòa theá chaät heïp, laïi ñoâng cao thuû khoâng tieän
ñaùnh nhau. OÂng lieàn vaän ñeán möôøi thaønh coâng löïc muoán chæ trong vaøi chöôûng laø haï
saùt ñòch nhaân ngay.
Moä Dung Phuïc thaáy chöôûng löïc ñoái phöông cöïc kyø hung maõnh lieàn vaän heát söùc
bình sinh phoùng caû song chöôûng ra ñoùn ñôõ.
Nhaø sö giaø chaép tay ñeå tröôùc ngöïc caát tieáng nieäm:
-A di ñaø Phaät! Cöûa Phaät laø nôi ñaát laønh. Hai vò cö só khoâng neân voïng ñoäng maø
maïo phaïm ñeán ñöùc Boà Taùt.
Laï thay! Nhaø sö chæ chaép hai baøn tay maø töïa hoà nhö coù moät luoàng kình löïc bieán
thaønh böùc töôøng voâ hình khoâng theå lay chuyeån ñöôïc ñeå ngaên caûn ñoâi beân.
Hai ngöôøi phoùng ra nhöõng chöôûng löïc theá döôøng nghieâng non doác bieån maø chaïm
phaûi böùc töôøng voâ hình aáy laäp töùc maát tieâu chaúng thaáy taêm hôi gì nöõa.
Tieâu Phong trong loøng kinh ngaïc vì chöa bao giôø gaëp phaûi tay ñòch thuû hôn
mình, oâng nghó thaàm: "Chieâu thöùc cuûa Hö Truùc nhò ñeä raát kyø dò, cuøng kieám phaùp
cuûa Ñoaøn Döï tam ñeä tinh dieäu voâ bieân maø so coâng löïc cuûa mình cuõng haõy coøn keùm.
Theá maø hieän giôø moät vò laõo taêng veû maët hieàn töø laïi coù coâng löïc hieån nhieân cao
cöôøng gaáp maáy mình, nhaø sö naøy ñaõ ra tay ngaên trôû thì böõa nay quyeát nhieân khoâng
theå traû thuø ñöôïc.
Tieâu Phong voán ngöôøi hieáu haïnh, oâng nghó ñeán noäi thöông cuûa phuï thaân lieàn
khom löng noùi:
-Taïi haï laø keû thaát phu ôû ñaát Man hoang, khoâng bieát leã nghi, ñaõ maïo phaïm ñeán
thaàn taêng. Xin thaàn taêng tha toäi cho.
Nhaø sö tuûm tæm cöôøi noùi:
-Thí chuû daïy quaù lôøi. Laõo taêng ñoái vôùi Tieâu cö só moät loøng kính caån. Baûn saéc ñaïi
anh huøng cuûa cö só thieät khoâng hoå theïn.
Tieâu Phong noùi:
-Sôû dó gia phuï phaïm toäi gieát ngöôøi ñeàu do taïi haï gaây ra. Taïi haï khaån caàu thaàn
taêng trò noäi thöông cho gia phuï. Bao nhieâu toäi nghieät, taïi haï cam taâm thoï laõnh. Duø
muoân thaùc cuõng khoâng töø choái.
Nhaø sö giaø tuûm tæm cöôøi noùi:
-Laõo taêng ñaõ baûo muoán hoaù giaûi noäi thöông cho Tieâu laõo cö só thì phaûi tìm ñöôøng
trong Phaät phaùp. Phaät ôû trong loøng maø ra. Phaät laø giaùc ngoä. Ngöôøi ngoaøi chæ coù theå
chæ ñieåm chôù khoâng coù theå laøm thay ñöôïc. Laõo taêng hoûi Tieâu cö só moät lôøi: Giaû tyû
cö só bieát caùch trò thöông lieäu cö só coù chòu chöõa cho Moä Dung laõo cö só khoâng?
Lục mạch thần kiếm - Hồi 124 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 124 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 124 9 10 321