Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 126

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI SAÙU
CHUNG COÂ NÖÔNG SUYÙT BÒ MOÙC TROØNG
Chung Linh cöôøi "hích", suyùt ñoå cheùn thang gaø xuoáng ngöôøi Ñoaøn Döï. Naøng voäi
laáy laïi bình tónh, ñeå thìa canh vaøo beân mieäng Ñoaøn Döï moät caùch chaäm chaïp. Ñoaøn
Döï nuoát maáy thìa roài nhìn thaáy veû maët Chung Linh töôi nhö aùnh hoàng buoåi ban
mai. Treân moâi ñoïng maáy gioït moà hoâi laám taám.
Ñang tieát trôøi ñaïi thöû veà thaùng saùu, caùnh tay nhoû nhaén cuûa Chung Linh thoø ra
ngoaøi tay aùo, trong traéng nhö ngoïc. Ñoaøn Döï ñaàu oùc mô maøng, ñoät nhieân nghó
buïng:
-Giaû tyû, luùc naøy ngöôøi boùn thang cho ta laø Vöông coâ nöông thì duø ta coù phaûi naãu
ruoät, naùt gan cuõng raát cam loøng.
Chung Linh thaáy chaøng cöù thoän maët ra maø nhìn mình, naøng coù hieåu ñaâu luùc naøy
chaøng ñang nghó ñeán ngöôøi khaùc, ñoâi moâi naøng vaãn tuûm tæm cöôøi hoûi:
-Coù gì hay laém sao maø nhìn ngöôøi ta döõ vaäy?
Ñoaøn Döï toan traû lôøi boãng nghe tieáng keït cöûa roài coù ngöôøi tieán vaøo. Hai ngöôøi
naøy, moät laø Ñaïi haùn vaø moät thieáu nöõ. Naøng con gaùi leân tieáng:
-Chuùng mình haõy vaøo ñaây nghó moät luùc.
Thanh aâm cuûa chaøng trai ñaùp laïi:
-Ñöôïc roài! Ñeå coâ nöông khoûi meät nhoïc coõng taïi haï treân löng ñi laïi, taïi haï aùy naùy
voâ cuøng!
Thieáu nöõ noùi:
-Ñöøng röôøm lôøi nöõa.
Ñoaøn Döï nghe thanh aâm hai ngöôøi thì bieát ngay laø A Töû vaø Du Thaûn Chi. Chaøng
coøn bieát A Töû laø con gaùi tö sinh cuûa phuï thaân mình, thì coâ ta vôùi mình cuõng laø anh
em cuøng cha, khaùc meï. Coù ñieàu coâ naøy töø thuôû nhoû ñaõ laøm moân haï phaùi Tinh Tuù
maø tieâm nhieãm tính neát gian aùc, böôùng bænh, ñieâu ngoa, ngang ngöôïc. Phuû tieân
Tieâu Laêng Thieân Lyù, moät trong Töù aån nöôùc Ñaïi Lyù, bò coâ ta laøm nhuïc maø cheát.
Ñoaøn Döï laïi raát thaân thieát vôùi Töù aån, Tam Coâng trong nöôùc.
Chaøng nghó tôùi caùi cheát cuûa Laêng Thieân Lyù, ñaõ khoâng muoán nhìn maët coâ em taøn
nhaãn ngang böôùng naøy roài. Huoáng chi, hoâm qua, chaøng ñaõ giuùp Tieâu Phong ñeå
ñaùnh laïi Du Thaûn Chi. Luùc naøy chaøng ñang bò troïng thöông ñeå gaõ thaáy maët thì maát
maïng cuõng chöa bieát chöøng.
Ñoaøn Döï voäi dô ngoùn tay leân ra hieäu cho Chung Linh phaûi kín tieáng.
Chung Linh töï gaät ñaàu, tay vaãn caàm baùt thang gaø khoâng daùm ñaët xuoáng baøn, sôï
phaùt ra tieáng ñoäng loït vaøo tai maáy ngöôøi môùi ñeán.
Boãng nghe phía ngoaøi A Töû caát tieáng goïi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 126 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 126 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 126 9 10 445