Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 129

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI CHÍN
ÑOAØN DÖÏ QUA TAÂY HAÏ CAÀU HOÂN
Khi Tieâu Phong töø Nam Kinh leân ñöôøng xuoáng Nam ñeå ñeán nuùi Thieáu Thaát thì
möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan ñaõ chöùa röôïu vaøo caùc bì ñeå ñem theo. Nhöng luùc naøy
boïn voõ só khoâng ôû beân mình thaønh ra gaàn hai böõa nay oâng khoâng ñöôïc uoáng röôïu.
OÂng vöøa nghe Ñoaøn Döï noùi leân ñeán cung Linh Thöùu ñeå uoáng thöù röôïu ngon ñaõ
traêm naêm cuûa Thieân Sôn Ñoàng Moã ñeå laïi, baát giaùc oâng theøm nhoû raõi, treân moâi loä
moät nuï cöôøi.
A Töû ñöùng leân giuïc:
-Tyû phu! Chuùng ta ñi thoâi chöù.
Naøng bieát raèng muoán chöõa caëp maét ñui muø thì caàn phaûi theo Hö Truùc ñeán Linh
Thöùu. Nhöng duø Tieâu Phong ñöøng ngaên trôû ñeå Hö Truùc chòu chöõa thì thuû haï y coù
boán teân nha ñaàu leûo meùp chuyeân laøm khoù deã, laâu ngaøy taát khoâng khoûi phaùt sinh
laém chuyeän, laøm sôùm ngaøy naøo hay ngaøy aáy. Tieâu Phong traàm ngaâm khoâng traû lôøi
thì naøng nghó buïng:
-Tyû phu mình, tuy ngoaøi maët thoâ haøo maø trong loøng cöïc kyø tinh teá. Luùc naøy chaéc
bieát ñöôïc choã duïng taâm cuûa mình ñaây. Chi baèng mình noùi huîch toeït ra, coù theå y
cuõng öng thuaän.
Nghó vaäy, naøng lieàn ñöùng leân naém tay aùo Tieâu Phong kheõ döït maáy caùi naên næ
oâng:
-Tyû phu! Neáu tyû phu khoâng ñöa tieåu muoäi leân cung Linh Thöùu thì e raèng caëp maét
tieåu muoäi khoâng coøn hy voïng gì phuïc hoài ñöôïc nöõa vaø suoát ñôøi khoâng ñöôïc thaáy
aùnh maët trôøi.
Tieâu Phong nghó buïng:
-Chöõa maét cho coâ beù naøy ñöôïc saùng toû laïi quaû nhieân laø vieäc caàn.
Roài oâng laåm baåm:
-Mình ôû nöôùc Ñaïi Lieâu tuy ñòa vò cao quyù nhöng khoâng coù laáy moät ngöôøi baïn
thaân naøo ñeå haøn huyeân taâm söï. ôû Trung Nguyeân thì caùc baäc haøo kieät ñeàu thuø nghòch
vôùi mình. May maø keát giao ñöôïc vôùi hai ngöôøi anh em, haøo hieäp, khaûng khaùi. Mình
ôû vôùi hoï vaøi ngaøy nöõa cho thoaû chí bình sinh.
OÂng lieàn noùi:
-Phaûi ñoù! Nhò ñeä cuøng tam ñeä! Chuùng ta cuøng ñi Taây Haï moät chuyeán roài leân
cung Linh Thöùu cuøng nhò ñeä uoáng röôïu maáy ngaøy cho phæ daï.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 129 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 129 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 129 9 10 59