Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 130

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI
MOÄC UYEÅN THANH XUAÁT HIEÄN
ÑOÄT NGOÄT
Tieâu Phong quay laïi baûo Hö Truùc:
-Nhò ñeä! Noäi löïc gaõ naøy khoâng phaûi taàm thöôøng.
Hö Truùc noùi:
-Ñuùng theá!
Boãng laïi thaáy moät ngöôøi, tay muùa song ñao xoâng tôùi. aùnh ñao thaønh moät luoàng
baïch quang hoä veä toaøn thaân, töôûng chöøng nhö nöôùc möa cuõng khoâng rôi vaøo ñöôïc.
Khi ñeán tröôùc maët hai gaõ ñaïi haùn, ngöôøi naøy quaùt leân moät tieáng thaät to roài ñoät
nhieân bieán ñoåi ñao phaùp, vung song ñao nhaèm cheùm vaøo ñuøi hai gaõ ñaïi haùn.
Ñaïi haùn caàm thieát chöû khoâng nhìn ñeán ñöôøng ñao cheùm tôùi ra sao, haén vung thieát
chöû leân ñaäp vaøo giöõa laøn baïch quang.
Boãng nghe moät tieáng ruù:
-uùi chao!
Caëp ñao cuûa ngöôøi kia ñaõ bò thieát chöû ñaùnh gaõy. Muõi ñao ñaâm vaøo tröôùc ngöïc y.
Maùu chaûy ñaàm ñìa khaép ngöôøi, y ngaõ laên long loùc xuoáng chaân nuùi.
Hai gaõ ñaïi haùn ñaùnh troïng thöông hai ngöôøi roài. Nhöõng ngöôøi khaùc khoâng daùm
tieán leân nöõa.
Boãng nghe coù tieáng voù caâu loäp coäp chaïy ñeán. Moät ngöôøi cöôõi löøa ñi leân. Ngöôøi
cöôõi löøa laø moät thieáu nieân thö sinh môùi ñoä möôøi taùm, möôøi chín tuoåi, mình maëc aùo
baøo roäng thuøng thình, veû ngöôøi nho nhaõ, töôùng maïo xinh ñeïp phi thöôøng.
Ngöôøi cöôõi löøa chaïy ñeán beân boïn Tieâu Phong thì ai naáy ñeàu nhaän thaáy anh
chaøng naøy khaùc haún nhöõng haøo khaùch giang hoà. Baát giaùc moïi ngöôøi quay laïi nhìn
y.
Ñoaøn Döï ñoät nhieân la leân moät tieáng:
-uùi chaø!
Roài aáp uùng:
-Ngöôi... ngöôi...
Nhöng chaøng thö sinh naøy khoâng theøm ñöa maét nhìn chaøng cöù ngoài treân löng löøa
cho chaïy qua.
Chung Linh laáy laøm kyø hoûi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 130 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 130 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 130 9 10 83