Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 131

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI MOÁT
BEÂN BÔØ HOÀ NGÖÔØI NGOÏC RÔI CHAÂU
Ñoaøn Döï voäi noùi:
-Vöông Bang chuùa! Bang chuùa mau ngaên trôû vò nhaân huynh beùo maäp kia, ñöøng
ñeå y chaët ñöùt caây tuøng.
Du Thaûn Chi laïnh luøng hoûi laïi:
-Ta ngaên trôû y laøm chi? Ngaên trôû y thì ñöôïc caùi lôïi gì?
Ñoaøn Döï ñaùp:
-Caây tuøng maø ñoå xuoáng thì maáy ngöôøi kia ñeàu cheát heát.
Hö Truùc thaáy tình theá cöïc kyø nguy hieåm lieàn tung mình nhaûy voït ra ñeå ngaên trôû
khoâng cho gaõ beùo maäp chaët caây, ñoàng thôøi ñem boïn Ñoaøn Dieân Khaùnh, Nam Haûi
Ngaïc Thaàn xuoáng.
Ta neân nhôù raèng, ngaøy noï Hö Truùc giaûi theá côø bí hieåm, y ñaõ nhôø Ñoaøn Dieân
Khaùnh chæ ñieåm cho. Vaäy y hoïc thaønh moät nhaân vaät coù baûn lónh nhö ngaøy nay,
cuõng laø môû ñaàu töø ngaøy ñoù. Tuy vuï kia laø kyø duyeân cuûa y, nhöng ñoái vôùi Ñoaøn
Dieân Khaùnh y vaãn nhôù ôn.
Khoâng ngôø Du Thaûn Chi caém caây tröôïng xuoáng ñaát roài phoùng chöôûng ñaùnh luoân.
Moät luoàng khí aâm haøn theo chöôûng phong xoâ ra.
Truùc, khoâng sôï phaùt chöôûng aâm haøn, nhöng bieát raèng chöôûng löïc ñoái phöông
thaâm haäu, khoâng daùm coi thöôøng, phaûi ngöng thaàn phoùng chöôûng choáng laïi.
Du Thaûn Chi laïi phoùng phaùt chöôûng thöù hai nhaèm ñaùnh vaøo caønh tuøng.
Ñoaøn Döï voäi la leân:
-Nhò ca! Ñöøng ra ñoù nöõa. Chuùng ta noùi chuyeän töû teá hay hôn. Haø taát phaûi ñoäng
thuû? Vöông Bang chuùa! Bang chuùa coù thuø vôùi ai? Sao laïi haïi ngöôøi khaùc?
Du Thaûn Chi hoûi:
-Ñoaøn coâng töû! Coâng töû baûo ta ngaên trôû laõo beùo naøy thì chaúng coù chi laø khoù.
Nhöng coâng töû coù ñem laïi moái lôïi gì cho ta khoâng?
Ñoaøn Döï noùi:
-Bang chuùa... muoán gì... taïi haï cuõng cho lieàn. Vaäy Bang chuùa muoán sao cöù noùi
ra, leï leân! Chæ chaäm moät chuùt laø lôõ vieäc.
Du Thaûn Chi ñaùp:
-Ta ngaên trôû gaõ maäp naøy roài laäp töùc muoán cuøng A Töû coâ nöông dôøi khoûi nôi ñaây.
Coâng töû cuøng boïn Tieâu Phong, Hö Truùc khoâng moät ai ñöôïc ngaên trôû. Caùc vò coù öng
thuaän nhö vaäy khoâng?
Ñoaøn Döï voäi ñaùp:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 131 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 131 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 131 9 10 527