Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 132

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI HAI
THÖÔNG BAÏN VAØNG, ÑOAØN DÖÏ
QUYEÁT TAÂM
Vöông Ngoïc Yeán daäm chaân noùi:
-Trôøi ôi! Noãi thöông taâm cuûa ta khoâng lieân can gì ñeán coâng töû.
Ñoaøn Döï noùi:
-Theá ra coâ nöông khoâng traùch taïi haï?
Vöông Ngoïc Yeán noùi:
-Dó nhieân laø khoâng!
Ñoaøn Döï noùi:
-Coù theá taïi haï môùi yeân taâm.
Chaøng ñöùng leân maø trong daï ngaäm nguøi. Giaû tyû Vöông Ngoïc Yeán vì chaøng maø
thöông taâm, muoán töï taän thì naøng duø coù ñaùnh ñaäp, coù thoaù maï chaøng hay ruùt kieám
ñaâm chaøng, caàm dao cheùm chaøng, chaøng coøn thaáy deã chòu hôn. Nhöng naøng chæ noùi
veûn veïn moät caâu: "Noãi thöông taâm cuûa ta khoâng lieân can gì ñeán coâng töû". Khieán
chaøng chaùn ngaùn voâ cuøng.
Boãng Vöông Ngoïc Yeán laïi cuùi ñaàu xuoáng, doøng chaâu nhoû gioït. Naøng maëc aùo
baøo, khoâng thaám nöôùc. Nhöõng gioït chaâu rôùt vaøo roài laên tuoät xuoáng nöôùc hoà.
Ñoaøn Döï ruoät noùng nhö löûa boûng, voäi noùi:
-Coâ nöông! Neáu coâ nöông coù ñieàu gì khoù giaûi quyeát, xin cöù noùi ra. Taïi haï gaéng
heát söùc heát loøng nhaát ñònh seõ laøm cho coâ nöông ñoåi giaän laøm vui.
Vöông Ngoïc Yeán töø töø ngaång ñaàu leân. Döôùi aùnh traêng toû, caëp maét naøng nhö haït
chaâu loùng laùnh nhö ngoïc. Veû maët buoàn röôøi röôïi, naøng noùi:
-Ñoaøn coâng töû! Coâng töû thaät ñaõ heát loøng heát daï vôùi ta... Loøng ta xieát bao caûm
kích! Nhöng vieäc naøy ngöôi muoán trôï löïc cho ta cuõng khoâng thöïc hieän ñöôïc.
Ñoaøn Döï ñaùp:
-Thieät ra taïi haï chaúng coù baûn laõnh gì, nhöng taïi haï coøn coù Tieâu ñaïi ca vaø Hö
Truùc nhò ca, ñeàu laø nhöõng tay cao thuû vaøo baäc nhaát voõ laâm. Hieän giôø, hai ngöôøi
cuõng ôû ñaây, vaø ñoái vôùi taïi haï nhö tình coát nhuïc. Taïi haï caàn ñeán vieäc gì thì hai vò ñoù
taát khoâng töø choái. Coâ nöông coù ñieàu chi phieàn muoän cöù noùi cho taïi haï nghe. Duø laø
keû ñòch thuû gheâ gôùm quaù khoâng coøn caùch naøo vaõn hoài ñöôïc, nhöng coâ nöông ñaõ noùi
ra thì u uaát trong loøng cuõng nheï ñi ñöôïc moät vaøi phaàn.
Vöông Ngoïc Yeán saéc maët lôït laït boãng nhieân öûng hoàng. Naøng quay ñi phía khaùc,
khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët Ñoaøn Döï. Naøng lí nhí trong coå hoïng:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 132 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 132 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 132 9 10 890