Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 133

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám

Nguyeân taùc : Kim Dung

HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI BA
TUÛI DUYEÂN PHAÄN GIEO MÌNH TÖÏ VAÄN
Nghe gioïng noùi aâm thaàm döôøng nhö khoâng phaûi laø ngöôøi coù haûo yù, Ñoaøn Döï
toan quay ñaàu laïi, thì ñoät nhieân thaáy huyeät "Thaân Truï" ôû sau löng bò ngöôøi ñoù naém
chaët. Chaøng vöøa nghe thanh aâm ñaõ ñoaùn ra laø ai roài, lieàn caát tieáng hoûi:
-Coù phaûi Moä Dung coâng töû ñaáy khoâng?
Ngöôøi kia ñaùp:
-Khoâng daùm! Chính laø taïi haï! Taïi haï muoán Ñoaøn huynh dôøi goùt ngoïc laïi ñaèng
naøy noùi chuyeän.
Ñoaøn Döï thaáy ñuùng laø Moä Dung Phuïc thì trong loøng hoài hoäp ñaùp:
-Moä Dung coâng töû ñaõ coù leänh, taïi haï leõ naøo chaúng tuaân theo? Xin coâng töû buoâng
tay ra.
Moä Dung Phuïc ñaùp:
-Baát taát phaûi buoâng tay.
Ñoaøn Döï ñoät nhieân thaáy ngöôøi nheï boãng roài nhö ngöôøi ñaèng vaân giaù vuõ bay ñi,
thì ra Moä Dung Phuïc vaãn naém sau löng chaøng nhaûy leân noùc nhaø. Chaøng nghó raèng:
"Neáu mình laø leân moät tieáng, ñeå ñaïi ca cuøng nhò ca nghe tieáng chaïy ra cöùu vieän thì
thoaùt naïn."
Nhöng chaøng laïi töï nhuû:
-Neáu mình la leân taát Vöông coâ nöông cuõng nghe roõ. Naøng thaáy hai ngöôøi laïi xaûy
ra cuoäc tranh ñaáu taát phaûi phieàn loøng. Naøng chaúng bao giôø oaùn traùch bieåu ca maø cöù
nheø ñoå toäi cho mình. Thoâi mình chaúng laøm cho naøng buoàn nöõa laø xong.
Theá roài, chaøng laúng laëng ñeå maëc cho Moä Dung Phuïc xaùch mình chaïy ñi.
Tuy ñang luùc canh khuya, nhöng saép ñeán ngaøy Trung thu, vöøng traêng vaèng vaëc
toaû aùnh saùng khaép moät vuøng, chaøng troâng roõ moïi vaät xung quanh.
Luùc ñaàu Ñoaøn Döï thaáy Moä Dung Phuïc leï böôùc treân ñöôøng laùt ñaù xanh, sau reõ
vaøo con ñöôøng nhoû ñaát vaøng. Hai beân ñöôøng coû daïi moïc ñaày, nöûa xanh nöûa uùa.
Moä Dung Phuïc chaïy moät luùc, roài ñoät nhieân döøng böôùc, quaêng Ñoaøn Döï xuoáng
ñaùnh "binh" moät tieáng.
Löng vaø vai Ñoaøn Döï ñuïng xuoáng ñaát ñau ñôùn voâ cuøng. Chaøng ruûa thaàm:
-Thaèng cha naøy ngoaøi maët coù veû vaên nho maø haønh vi laïi raát daõ man.
Chaøng haéng gioïng moät tieáng, roài loàm coàm boø daäy noùi:
-Moä Dung huynh coù ñieàu gì sao khoâng noùi ra, maø laïi giôû thoùi cuïc caèn?
Moä Dung Phuïc cöôøi gaèn hoûi:
Typed by KII & LAWLuïc Maïch Thaàn Kieám

Nguyeân taùc : Kim Dung

-Luùc naõy ngöôi cuøng bieåu muoäi ta noùi nhöõng gì?
Ñoaøn Döï ñoû maët leân tieáng ñaùp:
-Coù chuyeän gì ñaâu? Tieåu ñeä vöøa gaëp coâ nöông, noùi maáy caâu chuyeän taàm thöôøng.
Moä Dung Phuïc la...
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI BA
TUÛI DUYEÂN PHAÄN GIEO MÌNH TÖÏ VAÄN
Nghe gioïng noùi aâm thaàm döôøng nhö khoâng phaûi laø ngöôøi coù haûo yù, Ñoaøn Döï
toan quay ñaàu laïi, thì ñoät nhieân thaáy huyeät "Thaân Truï" ôû sau löng bò ngöôøi ñoù naém
chaët. Chaøng vöøa nghe thanh aâm ñaõ ñoaùn ra laø ai roài, lieàn caát tieáng hoûi:
-Coù phaûi Moä Dung coâng töû ñaáy khoâng?
Ngöôøi kia ñaùp:
-Khoâng daùm! Chính laø taïi haï! Taïi haï muoán Ñoaøn huynh dôøi goùt ngoïc laïi ñaèng
naøy noùi chuyeän.
Ñoaøn Döï thaáy ñuùng laø Moä Dung Phuïc thì trong loøng hoài hoäp ñaùp:
-Moä Dung coâng töû ñaõ coù leänh, taïi haï leõ naøo chaúng tuaân theo? Xin coâng töû buoâng
tay ra.
Moä Dung Phuïc ñaùp:
-Baát taát phaûi buoâng tay.
Ñoaøn Döï ñoät nhieân thaáy ngöôøi nheï boãng roài nhö ngöôøi ñaèng vaân giaù vuõ bay ñi,
thì ra Moä Dung Phuïc vaãn naém sau löng chaøng nhaûy leân noùc nhaø. Chaøng nghó raèng:
"Neáu mình laø leân moät tieáng, ñeå ñaïi ca cuøng nhò ca nghe tieáng chaïy ra cöùu vieän thì
thoaùt naïn."
Nhöng chaøng laïi töï nhuû:
-Neáu mình la leân taát Vöông coâ nöông cuõng nghe roõ. Naøng thaáy hai ngöôøi laïi xaûy
ra cuoäc tranh ñaáu taát phaûi phieàn loøng. Naøng chaúng bao giôø oaùn traùch bieåu ca maø cöù
nheø ñoå toäi cho mình. Thoâi mình chaúng laøm cho naøng buoàn nöõa laø xong.
Theá roài, chaøng laúng laëng ñeå maëc cho Moä Dung Phuïc xaùch mình chaïy ñi.
Tuy ñang luùc canh khuya, nhöng saép ñeán ngaøy Trung thu, vöøng traêng vaèng vaëc
toaû aùnh saùng khaép moät vuøng, chaøng troâng roõ moïi vaät xung quanh.
Luùc ñaàu Ñoaøn Döï thaáy Moä Dung Phuïc leï böôùc treân ñöôøng laùt ñaù xanh, sau reõ
vaøo con ñöôøng nhoû ñaát vaøng. Hai beân ñöôøng coû daïi moïc ñaày, nöûa xanh nöûa uùa.
Moä Dung Phuïc chaïy moät luùc, roài ñoät nhieân döøng böôùc, quaêng Ñoaøn Döï xuoáng
ñaùnh "binh" moät tieáng.
Löng vaø vai Ñoaøn Döï ñuïng xuoáng ñaát ñau ñôùn voâ cuøng. Chaøng ruûa thaàm:
-Thaèng cha naøy ngoaøi maët coù veû vaên nho maø haønh vi laïi raát daõ man.
Chaøng haéng gioïng moät tieáng, roài loàm coàm boø daäy noùi:
-Moä Dung huynh coù ñieàu gì sao khoâng noùi ra, maø laïi giôû thoùi cuïc caèn?
Moä Dung Phuïc cöôøi gaèn hoûi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 133 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 133 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 133 9 10 132