Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 134

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI TÖ
MOÄ DUNG PHUÏC BÒ QUAÊNG
XUOÁNG GIEÁNG
Döíi ¸nh tr¨ng, mét bãng ngöêi löít theo chöëng phong. Th©n ph¸p lÑ lµng Ýt ngöêi b×
kÞp.
Mé Dung Phôc kh«ng chê cho ngöêi kia h¹ xuèng, phi th©n nh¶y vÒ phÝa tröíc, võa
vung chöëng ®¸nh ra, võa qu¸t hái:
-Ai? Sao l¹i d¸m trªu cît c«ng tö gia ®©y?
Ngöêi kia cßn l¬ löng trªn kh«ng, phãng chöëng ra gÆp ph¶i chöëng lùc Mé Dung
Phôc råi l¹i l¹ng ngöêi ®i ra xa h¬n tröîng míi h¹ xuèng.
Nguyªn ngöêi ®ã chÝnh lµ §¹i Lu©n Minh vö¬ng Cöu Ma TrÝ, quèc sö nöíc Thæ
Phån.
Cöu Ma TrÝ cöêi ha h¶ nãi:
-Râ rµng c«ng tö ® bøc b¸ch nµng ph¶i tù tËn, sao cßn gië giäng lµ nµng tho¶ mn
t©m nguyÖn? C«ng tö lÊy mét bµn tay mµ che m¾t kh¾p thiªn h¹ ®öîc ö?
Mé Dung Phôc nãi:
-§©y lµ viÖc riªng cña ta, ai möîn lo can thiÖp vµo?
Cöu Ma TrÝ nãi:
-ViÖc lµ viÖc thiªn h¹ th× ng
ö
êi thiªn h¹ ph¶i can thiÖp. Ng
ö
¬i lµm viÖc th
ö
êng lu©n,
b¹i lý mµ b¶o hoµ thöîng ta ®©y ng¬ ®i ®öîc ch¨ng? Huèng chi ngö¬i ®Þnh lµm phß m
nöíc T©y H¹, th× kh«ng ph¶i lµ viÖc riªng n÷a råi.
Mé Dung Phôc hái:
-Ch¼ng lÏ lo lµm hoµ thöîng mµ còng l¨m le ®i lµm phß m n÷a ch¨ng?
Cöu Ma TrÝ cöêi khanh kh¸ch ®¸p:
lµm hoµ thöîng l¹i muèn lµm phß m? Cã lý nµo thÕ ®öîc?
Mé Dung Phôc cöêi l¹t nãi:
-Ta biÕt n
ö
íc Thæ Phån vèn cã lßng bÊt l
ö
¬ng. Ch¾c l
o l¹i muèn vÞ V
ö
¬ng tö nhµ
lo mµ chöêng mÆt ra chø g×?
Cöu Ma TrÝ cöêi hái:
-Sao l¹i b¶o bän ta cã lßng bÊt lö¬ng? NÕu nh÷ng ngöêi muèn lÊy c«ng chóa nöíc T©y
H¹ toµn lµ ng
ö
êi bÊt l
ö
¬ng, th× c¸c h¹ cã bÊt l
ö
¬ng kh«ng?
Mé Dung Phôc nãi mãc:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 134 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 134 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 134 9 10 349