Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 135

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI LAÊM
VÖÔNG NGOÏC YEÁN HÖÙA HOÂN ÑOAØN DÖÏ
Cöu Ma Trí vöøa baét Moä Dung Phuïc xong, baát giaùc nghó ñeán phuï thaân y taëng bí
luïc phaùi Thieáu Laâm cho mình, neân y bieát laø moái hoaï taâm phuùc maø khoâng xöû töû
ngay töùc khaéc, chæ quaêng xuoáng gieáng khoâ ñeå cho y cheát ñöôïc toaøn thi theå. Nhöng
baây giôø laõo nghó ra choã duïng yù saâu ñoäc cuûa Moä Dung Baùc ñeå mình phaûi khoå sôû, baát
giaùc töùc giaän nhö ngöôøi ñieân, cuùi xuoáng mieäng gieáng phoùng luoân ba chöôûng, nhöng
khoâng thaáy ñoäng tónh gì. Laõo bieát laø ñaùy gieáng saâu quaù, chöôûng löïc phoùng xuoáng
khoâng thaáu.
Cöu Ma Trí töùc giaän, vaän heát coâng löïc ñaùnh ra moät quyeàn. Quyeàn vöøa ñaùnh ra,
noäi khí trong ngöôøi chaïy raàn raàn, döôøng nhö muoán do möôøi vaïn taùm ngaøn loã chaân
loâng xoâng ra ngoaøi maø khoâng tieát ra ñöôïc.
Ñang luùc laõo vöøa kinh haõi, vöøa töùc giaän, ñoät nhieân tröôùc ngöïc thaáy ñoäng moät vaät
gì töø trong vaït aùo rôùt vaøo trong gieáng.
Cöu Ma Trí ñöa tay ra ñeå baét laïi, nhöng ñaõ khoâng kòp nöõa. Laõo voäi vaän "Caàm
Long thuû phaùp" nhaûy ra ñeå baét laïi. Giaû tyû laø luùc bình thôøi, nhaát ñònh laõo baét laïi
ñöôïc. Nhöng luùc naøy noäi kình khoâng chòu tuaân theo yù chí, maø cöù baønh tröôùng leân
raàn raàn chöù khoâng chòu ra ñeán loøng baøn tay.
Boãng nghe moät tieáng "taïch" vang leân. Vaät kia ñaõ rôùt xuoáng ñaùy gieáng.
Cöu Ma Trí la thaàm:
-Thoâi hoûng roài!
Laõo thoø tay sôø vaøo boïc, quaû nhieân phaùt giaùc pho Dòch Caân Kinh rôùt xuoáng loøng
gieáng maát roài. Laõo bieát mình khoâng vaän noäi khí ñuùng ñöôøng laø bôûi luyeän Dòch Caân
Kinh maø ra. Nhöng muoán tröø caùi ñau khoå naøy khoâng nghieân cöùu Dòch Caân Kinh
khoâng ñöôïc. Dòch Caân Kinh laø moät vaät quan heä ñeán cuoäc soáng cheát cuûa laõo, ñeå thaát
laïc theá naøo ñöôïc?
Laõo khoâng suy nghó gì nöõa, tung mình nhaûy xuoáng ñaùy gieáng. Laõo sôï döôùi ñaùy
gieáng coù ñaù nhoïn hoaëc caønh caây ñaâm vaøo chaân tay, laïi sôï Moä Dung Phuïc töï giaûi
khai ñöôïc huyeät ñaïo, roài ñaùnh leùn mình, neân hai chaân chöa chaám ñaát ñaõ vung
chöôûng ñaùnh xuoáng hai phaùt ñeå theá rôùt xuoáng nheï bôùt ñi. Tay beân traùi laõo söû duïng
chieâu "Hoài Phong Laïc Dieäp" ñeå hoä veä nhöõng choã yeáu haïi thaân theå.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 135 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 135 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 135 9 10 454