Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 136

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI SAÙU
ÑI DÖÏ YEÁN UYEÅN THANH TRAÙ HÌNH
Giöõa luùc aáy hai tay Cöu Ma Trí naém truùng coå hoïng Ñoaøn Döï boùp thaät maïnh.
Ñoaøn Döï thôû hít khoù khaên, noùi khoâng ra tieáng.
Vöông Ngoïc Yeán caû kinh, thoø tay ra keùo tay laõo. Nhöng Cöu Ma Trí ñaõ noåi côn
ñieân, tuy laõo khoâng vaän noäi löïc ñöôïc theo yù muoán, maø khí löïc laïi maïnh phi thöôøng.
Vöông Ngoïc Yeán naém laáy tay laõo, chaúng khaùc naøo chuoàn chuoàn lay coät ñaù,
khoâng chuyeån ñoäng maûy may.
Ngoïc Yeán laïi caøng kinh haõi chæ sôï Cöu Ma Trí boùp cheát Ñoaøn Döï voäi la leân:
-Bieåu ca! Bieåu ca! Bieåu ca mau vieän trôï moät tay! Laõo sö naøy muoán boùp cheát
Ñoaøn coâng töû!
Moä Dung Phuïc ngaàn ngöø nghó buïng:
-Gaõ hoï Ñoaøn naøy baûo giuùp mình laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï, chaúng hieåu y noùi thaät
hay noùi doái. Haén ñaõ laøm mình maát maët treân nuùi Thieáu Thaát, thanh danh nhaø Moä
Dung bò tieâu tan treân choán giang hoà. Nay haén gaëp naïn, mình cöùu haén laøm chi? Hôn
nöõa teân hung taêng naøy baûn lónh gheâ hoàn, ta khoâng ñòch noåi. Ñeå hai ngöôøi ñaùnh
nhau cho cheát caû ñi. Neáu ta nhuùng tay vaøo vuï naøy, chaúng cuõng ngu laém ru?
Y vaãn baám ngoùn tay vaøo keõ gaïch, daùn ngöôøi vaøo thaønh gieáng chöù khoâng tuït
xuoáng cöùu Ñoaøn Döï.
Ngoïc Yeán keâu khan caû coå maø Moä Dung Phuïc vaãn lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng.
Naøng vung quyeàn ñaùnh tôùi taáp xuoáng ñaàu xuoáng löng Cöu Ma Trí.
Cöu Ma Trí cöôøi thaät to hôn vaø ho ruõ ñi. Haén caøng boùp coå Ñoaøn Döï maïnh hôn
tröôùc.
Nhaéc laïi Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn ñeán saùng thöùc daäy chaúng thaáy
Ñoaøn Döï ñaâu. Hai gaõ laïi qua buoàng Vöông Ngoïc Yeán vaø goïi cuõng chaúng thaáy ai
thöa. Chuùng thaáy cöûa phoøng kheùp hôø lieàn môû ra coi maø chaúng coù moät ai.
Ba, Chu hai gaõ lo soát voù.
Chu Ñan Thaàn noùi:
-Tieåu chuû mình cuõng moät kieåu nhö vöông gia, ñi ñeán ñaâu laø tình aùi ñeán ñaáy.
Nhaát ñònh y cuøng Vöông coâ nöông nöûa ñeâm leùn ñi roài, maø khoâng bieát ñi ñaâu?
Ba Thieân Thaïch gaät ñaàu noùi:
-Tieåu vöông gia laø ngöôøi phong löu laõng maïn, chæ thích gaùi ñeïp, chaúng töôûng gì
ñeán nöôùc non. Y chung tình vôùi Vöông coâ nöông ai cuõng nhìn thaáy roõ. Baûo y ñi laøm
Lục mạch thần kiếm - Hồi 136 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 136 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 136 9 10 419