Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 138

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI TAÙM
VAØO GAÙC PHÖÔÏNG QUAÀN HUØNG
KHIEÁP VÍA
§on Dù ®ang lÊy lm khoan khoi trong lßng th× Cöu Ma TrÝ l¹i lªn tiÕng:
-C«ng tö l ngöêi nh©n hËu, sau ny tÊt ®öîc höëng h¹nh phóc dåi do. Lo t¨ng
h«m nay xin co biÖt. Tõ ®©y vÒ sau xa cch ngn trïng, e r»ng khã cã ngy ti ngé
n÷a. Cuèn kinh ny xin göi l¹i c«ng tö. NÕu khi no tiÖn dÞp, nhê c«ng tö tr¶ l¹i chïa
ThiÕu L©m giïm cho. Lo t¨ng kÝnh chóc hai vÞ n©ng n ngang my, tr¨m n¨m ®Çu
b¹c.
Cöu Ma TrÝ nãi xong, ®öa cuèn "DÞch c©n kinh" giao l¹i cho §on Dù.
§on Dù hái:
-B©y giê ®¹i sö ®Þnh vÒ Thæ Phån ö?
Cöu Ma TrÝ ®p:
-Ci ®ã chöa nhÊt ®Þnh. Lo t¨ng hay ®©u chÇu ®Êy, vÒ còng nªn m kh«ng vÒ còng
chöa biÕt chõng.
§on Dù hái:
-Vö¬ng tö bªn quý quèc ®ang ®Õn T©y H¹ cÇu th©n víi c«ng chóa. §¹i sö kh«ng
chê xong viÖc ny råi hy ®i ö?
Cöu Ma TrÝ mØm cöêi nãi:
-Lo t¨ng muèn lm ngöêi thot tôc th× cßn chen ch©n vo chèn bôi trÇn lm chi.
Tõ ®©y lo t¨ng h¹c néi m©y ngn tíi ®©u hay ®ã.
Lo nãi xong cÇm ®Çu d©y rót thö th× biÕt l ®Çu trªn ® buéc vo mét khèi ® lín.
Lo liÒn tõ tõ bm vo d©y trÌo lªn.
Cöu Ma TrÝ nh©n kú gic ngé ny sau qu¶ nhiªn thnh mét bËc cao t¨ng nöíc Thæ
Phån.
§on Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ngåi ®èi diÖn nhau yªn lÆng kh«ng nãi c©u g×
nghe râ c¶ tõng h¬i thë. Tuy hai ngöêi ë chèn bïn lÇy m trong lßng cùc kú hoan l¹c,
ch¼ng ai muèn ra khái giÕng kh« ny n÷a.
Hai ngöêi tõ tõ gi¬ tay ra n¾m lÊy tay nhau, t©m ®Çu ý hiÖp, hai tri tim cïng ho
mét nh¹c ®iÖu ªm ®Òm.
Håi l©u Vö¬ng Ngäc YÕn míi lªn tiÕng:
-§on lang! TiÓu muéi e r»ng §on lang bÞ thö¬ng ë cæ häng. Chóng ta ph¶i ®i lªn
trªn xem sao?
Lục mạch thần kiếm - Hồi 138 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 138 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 138 9 10 53