Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 139

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI CHÍN
NHÖÕNG ÑOÀ HÌNH QUAÙI DÒ TRONG
THÖ PHOØNG
§on ngöêi ®i thªm vi khóc quanh n÷a, bçng nghe tiÕng nöíc ch¶y rãc r¸ch. Hä
® ®Õn bªn cnh mét khe suèi.
Trong chèn cÊm cung m ®ét nhiªn thÊy lch nöíc s©u ny, ai còng kh«ng khái
®em mèi nghi ngê.
Mäi ngöêi ng¬ ng¸c nh×n nhau, cã kÎ nãng tÝnh ® toan næi hung.
¶ cung n÷ kia nãi:
-Muèn vo trong thö phßng kia ph¶i qua dßng suèi U Lan ny. Mêi c¸c vò sang qua
®i.
Hai bªn suèi cã bèn bã ®uèc ¸nh s¸ng lËp loÌ. §on ngöêi nh×n thÊy ¶ cung n÷ thß
ch©n xuèng suèi ®öîc bÊt gi¸c ®Òu la ho¶ng.
Ngê ®©u th©n h×nh ¶ mÒm mi, nhÑ nhng löít trªn mÆt nöíc nhö ®i trªn kh«ng.
Ai nÊy ®Òu lÊy lm kinh dò v ngê l döíi nöíc suèi cã nhu cÇu b»ng d©y s¾t ®Ó
ngöêi ®Æt ch©n xuèng m ®i, chø cã lý no ngöêi li ®i trªn mÆt nöíc ®öîc?
Mäi ngöêi chó ý nh×n th× qu¶ nhiªn thÊy mét ®öêng d©y s¾t rÊt nhá buéc tõ bê bªn
ny sang bê bªn kia. Sîi d©y s¾t ny ® nhá li ®en s× tr«ng lÉn víi mu nöíc suèi,
h¬n n÷a trêi ®ªm tèi, döíi ¸nh ®uèc chËp chên khi tá, khi mê nªn kh«ng nh×n thÊy râ.
Mäi ngöêi thÊy dßng suèi ny kh¸ s©u nÕu xÈy ch©n ng xuèng dï ch¼ng ®Õn nçi
chÕt ®uèi, còng bò öít hÕt quÇn ¸o nh¬ nhíp khã coi. Nhöng nh÷ng ngöêi ny ®Õn
T©y H cÇu th©n hoÆc ®i theo chñ nh©n ®Ó hé vÖ nªn vâ c«ng ®Òu rÊt cao th©m, hä
liÒn thi triÓn khinh c«ng ®i trªn d©y s¾t ®Ó sang bê bªn kia.
§on Dù tuy kh«ng hiÓu vâ c«ng, nhöng phÐp L¨ng ba vi bé chng ® luyÖn rÊt
thnh thuéc.
Ba Thiªn Thch d¾t tay chng, hai ngöêi nhÑ nhng ®i trªn sîi d©y b¾t ngang suèi.
Thùc ra b©y giê §on Dù ® ®öîc thªm néi lùc cña Cöu Ma TrÝ, khinh c«ng chng cã
phÇn h¬n c¶ Ba Thiªn Thch m chng kh«ng tù biÕt.
§on ngöêi ®i qua suèi råi, ¶ cung n÷ kh«ng hiÓu cã bÊm vo c¬ quan no ë bªn
v¸ch ®¸ m thÊy ®¸nh vÐo mét tiÕng. Sîi d©y s¾t ® tù co vÒ Èn vo trong ®¸m cá rËm
kh«ng thÊy ®©u n÷a.
Mäi ngöêi kinh hi v« cïng. Hä nghÜ thªm:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 139 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 139 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 139 9 10 161