Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 14

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
170
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BOÁN
DUØNG QUYÛ KEÁ KINH HOÀN TAÂY HAÏ
Trong röøng haïnh buøn laày nhô nhôùp, treân ngoïn coû haõy coøn nöôùc möa ñoïng. Ñoaøn
Döï cuøng Ngoïc Yeán vaøo röøng roài buoâng taàm maét nhìn ra xa thì chaúng thaáy boùng naøo
caû, chæ coøn trô khu ñaát moâng meânh. Ngoïc Yeán noùi:
-Boïn hoï quaû nhieân ñi heát roài, chuùng ta veà thaønh Voâ Tích ñeå thaêm doø tin töùc.
Ñoaøn Döï noùi:
-Phaûi ñoù!
Chaøng nghó ñeán luùc laïi ñöôïc cuøng Ngoïc Yeán saùnh vai ra ñi theâm moät ñoaïn
ñöôøng nöõa, trong loøng möøng rôõ voâ cuøng, mieäng cöôøi tí toeùt. Ngoïc Yeán laáy laøm laï,
hoûi:
-Phaûi chaêng toâi coù ñieàu gì thaát thoá?
Ñoaøn Döï voäi ñaùp:
-Ñaâu coù! Chuùng ta laïi xuoáng thaønh Voâ Tích laø phaûi.
Ngoïc Yeán hoûi:
-Theá sao coâng töû coøn cöôøi hoaøi?
Ñoaøn Döï khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët naøng, quay ñi phía khaùc tuûm tæm cöôøi,
ñaùp:
-Toâi phaûi caùi neát ñieân roà nhö vaäy, ñaâu coù phaûi coâ nöông noùi sai maø cöôøi. Xin coâ
ñöøng deå yù.
Ngoïc Yeán thaáy tính chaøng buoàn cöôøi nhö vaäy, cuõng "hích" leân moät tieáng roài cöôøi
ngaët ngheïo. Ñoaøn Döï thaáy vaäy, khoâng nhòn ñöôïc, phaù leân cöôøi ha haû. Hai ngöôøi
loûng buoâng tay khaáu, cho ngöïa chaïy ñeàu ñaën, nhaém höôùng Voâ Tích maø ñi.
Ñi ñöôïc maáy daëm, nhaùc troâng leân caønh caây thaáy coù xaùc ngöôøi treo luûng laúng,
nhìn ra laø moät teân voõ syõ taây Haï. Hai ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân khoâng bieát ai ñaõ haï thuû.
Ñi theâm maáy tröôïng nöõa laïi thaáy beân söôøn nuùi hai xaùc voõ syõ Taây haï nöõa, veát
thöông maùu coøn chöa khoâ, ñuùng laø môùi cheát. Ñoaøn Döï hoûi:
-Phe Taây Haï ñuùng laø ñaõ gaëp phaûi tay kình ñòch. Vöông coâ nöông! Coâ thöû ñoaùn
xem laø ai?
Vöông Ngoïc Yeán ñaùp:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 14 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 14 9 10 402