Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 141

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI MOÁT
NHÖÕNG CHUYEÄN GAËP GÔÕ LY KYØ
Vö¬ng Ngäc Yn véi ch¹y ®n bªn §oµn Dù hái:
-H¾n ®¸nh chµng cã ®au kh«ng?
§oµn Dù cöêi ®¸p:
-Kh«ng cã gì ®¸ng ng¹i c¶! NhÞ ca ®öa cho tiÓu huynh mét l¸ thö, g Vö¬ng tö kia
hiÓu lÇm, h¾n ngê lµ c«ng cha mêi tiÓu huynh vµo héi kin.
Bän vâ sÜ Thæ Phån thy chñ nh©n bÞ ngöêi ®¸nh ng, kÎ l¹i n©ng ®ì, kÎ thì vÎ mÆt
hÇm hÇm toan l¹i g©y chuyÖn víi §oµn Dù.
§oµn Dù b¶o Vö¬ng Ngäc Yn:
-Chèn nµy nhiÒu chuyÖn thÞ phi, ë l¹i v« Ých. Chng ta vÒ ®i th«i!
Ba Thiªn Th¹ch véi nãi:
-§iÖn h¹ ® tíi ®©y sao l¹i hp tp bá ®i ngay?
Chu §an ThÇn còng nãi:
-N¬i ®©y ë trong néi ®iÖn hoµng cung nöíc T©y H¹, cßn sî gì bän Thæ Phån hung
h¨ng? Kh«ng chõng c«ng cha s¾p triÖu kin, ®iÖn h¹ bá ®i ch¼ng lµ khim lÔ ö?
Hai g mçi ngöêi mét c©u cè tình löu §oµn Dù ë l¹i.
Qu¶ nhiªn, trong Nht phÈm ®öêng cã ngöêi ch¹y ra qu¸t m¾ng bän vâ sÜ Thæ
Phån kh«ng ®öîc v« lÔ.
T«n T¸n Vö¬ng tö låm cåm bß dËy, g thy bøc thø tiªn kh«ng ph¶i c«ng cha
i §oµn Dù vµo diÖn kin, còng bình t©m l¹i.
Gi÷a lc nhèn nh¸o, Méc UyÓn Thanh ®ét nhiªn ®öa tay ra vÉy gäi §oµn Dù, tay
tr¸i nµng cÇm mét m¶nh giy gi¬ lªn.
§oµn Dù gËt ®Çu böíc l¹i ®ãn ly.
Méc UyÓn Thanh ho¸ trang lµm §oµn Dù lÈn vµo trong ®¸m ®«ng tõ ny giê kh«ng
ai löu ý, b©y giê T«n T¸n míi ®Ó t©m ®n hµnh ®éng cña §oµn Dù. G chît thy Méc
UyÓn Thanh vÉy gäi chµng. C¸ch phôc søc cña hai ngöêi gièng hÖt nhau, nªn võa
tr«ng thy ai còng töëng lµ mét ngöêi bin thµnh hai.
T«n T¸n giËt mình kinh hi lÈm bÈm:
-Yªu qu¸i! §ng lµ qu©n yªu ®ng lµ qu©n yªu qu¸i!
G l¹i thy §oµn Dù më bøc thö tiªn ra coi, s¾c mÆt chµng lu«n lu«n bin ®æi, g
nghÜ ngay: "§©y míi ®ng lµ thö triÖu kin cña c«ng cha", g liÒn lín ting qu¸t:
-LÇn thø nht ngö¬i cßn lõa g¹t ta, chø lÇn nµy thì ®õng hßng.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 141 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 141 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 141 9 10 435