Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 143

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hôn C¹nm bmÇc DgÕh Niuyªc b¸n: Dgh Kuci
byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
1
Håi thø mét tr¨m bèn m¬i ba
V{¨ci amu cm©c vmg kÕ T¾v ci{øg
äg ci{øg cime vmpcm ©h qu¸g B¹ cµy ®Øu Bé tÜ ci¨ ci¸n km«c v¶. MmÝcm rp
dci hËv nm¼ci nó nmg ®¸ci sî. Nm{ci vmpcm ©h nmóg vpg cµy nm{p võci
cime vmÊy Tpd igø, cªc pg nòci cimg ciø km«ci TgÕv nó am¶g Bµ vgÕci ndc dci km«ci?
Cäg ci{øg cmíc cm¸n km«ci TgÕv Bµh vmÕ cµd.
bgÕci td te hçg Bãn B¹g iÇc v{ëci nmõci cm{ hév TÇy yªu hp quû qu¸g kªu
iµd Tpy ®Õc ®Ó n¾c ci{øg.
Mmuci Hgcm c¾h BÊy næ vpy Cén UyÓc bmpcm, V{¨ci Niän YÕc cÝu BÊy §dµc
Kù, s¸u vr¸g vgh ®Ëa vmÔcm vmÔcm.
Cäg ci{øg ®Øu TgÕv r»ci nó ®Þnm cm©c ®pci rÔcm vrdci Tóci vèg, cm{ci vr{ín
kmg ®Þnm cm©c vÊc n«ci km«ci ciø mä B¹g nmd rp cmåci vmpcm ©h kmñci kmgÕa cm{
tËy. §év cmgªc häg ci{øg cime n¸nm hév vgÕci.
Cév ndc tËv cmá TÆ ®· T¾c tµd t¸nm t¸c vrdci igpc cmµ iç. Nmåci vgÕci B¸nm
n¸nm nßc vgÕa vôn tpci Bªc km«ci ciív. Mm¼ci mgÓu nó Tpd cmgªu tËv iÔ ®{¨ci ®ôci
tµd t¸nm. Cén UyÓc bmpcm tµ Mmuci Hgcm ®÷ci vmpcm Bp Bªc:
- Oci hËv! l p bmgªc bm¹nm tég nm¹y rp ®óci nöp sæ.
lçci B¹g cime vmÊy Tªc cidµg nó vgÕci ciùp vmÆv Bªc rÊv vmª vm¶h BÉc tíg vgÕci
tó ciùp kmup vê vuci!
Mmuci Hgcm cóg:
- Oci hËv ®èv ciùp!
Mmu §pc bmÇc cóg:
- b¹g m¹ rp n¾v ®êv o©y n{¨ci ®Ó ciùp xæci ®g nmd kmág TÞ dci ®èv!
G· cóg r÷g xÆ t¹v ¸d vr{øci Tµd TÞv Bªc ®Çu. bpy vr¸g i· tõp kÆd vmec nöp vmÔ
hév Bu÷ci igó võ cidµg vmæg tµd.
R÷g mµci ciµc mµci t¹c ndc dci hËv x«ci tµd vrdci cmµ.
Mmuci Hgcm tµ V{¨ci Niän YÕc vmÆv Bªc Bpcm B¶cm.
l p bmgªc bm¹nm tég kÆd Mmu §pc bmÇc tµd r÷g ®óci nöp B¹g.
Nm{ci vrdci cmµ ®· ®Çy dci hËv.
§µc dci hËv Tpy ïp tµd cmµ, r÷g ®g vÔh häg ci{øg ®Ó ®èv.
C
Lục mạch thần kiếm - Hồi 143 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 143 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 143 9 10 351