Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 144

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI BOÁN
MAÙU GHEN ÑAÂU COÙ LAÏ ÑÔØI NHAØ GHEN
Mé Dung Phôc nãi:
-C« mÉu phÝ bao nhiªu t©m huyÕt ®ònh b¾t cho ®öîc ngöêi nµy, ch¼ng ngê ®i sai
mét nöíc cê ®Ó y trèn mÊt. §iÖt nhi nghÜ r»ng muèn gÆp y còng ch¼ng khã gì, nhöng
cã gÆp còng b»ng v« dông mµ cÇn ph¶i b¾t y ë liÒn bªn ®Ó lu«n lu«n phôc thò c« mÉu
míi ®¸ng. C« mÉu b¾t y lµm thÕ nµo, y còng ph¶i tu©n theo, dï lµ viÖc vÏ mµy, thoa
phÊn.
Hai c©u sau cïng Mé Dung Phôc nãi ra chiÒu sìm sê, nhöng Vö¬ng phu nh©n li
kh«ng cho thÕ lµ ngç ngöîc. Bµ thë dµi nãi:
-Ta ®· bè trÝ chu ®¸o ®Õn thÕ mµ y cßn lät löíi ®öîc. B©y giê ta kh«ng cßn kÕ gì
n÷a.
Mé Dung Phôc ®¸p:
-§iÖt nhi ®· biÕt chç y ë råi. C« mÉu mµ tin ®iÖt nhi, thì nãi râ kÕ hoch cho ®iÖt
nhi nghe. Kh«ng chõng ®iÖt nhi cã thÓ vì c« mÉu mµ ra søc lµm ®öîc còng chöa biÕt
chõng.
Vö¬ng phu nh©n nãi:
-Dï sao chóng ta còng lµ ngöêi mét nhµ, lÏ nµo li kh«ng tin nhau. KÕ hoch ta an
bµi lµ "Tuý nh©n phong". Ta ®· nu«i trong Mn ®µ s¬n trang mÊy tr¨m tæ ong mËt.
Ngöêi nµo mµ bò "Tuý nh©n phong" ®èt lµ ng· liÒn vµ mª ®i möêi mÊy ngµy kh«ng
biÕt gì n÷a.
§oµn Dù nghe tíi ®©y giËt mình kinh h·i tù hái:
-Ch¼ng lÏ mình ®· bò h«n mª möêi mÊy ngµy råi ö?
Mé Dung Phôc nãi:
-Möu kÕ cña c« mÉu qu¶ lµ phi thöêng! §iÖt nhi kh«ng hiÓu lµm thÕ nµo mµ sai
khiÕn ®µn ong ®i ®èt ngöêi ®öîc?
Vö¬ng phu nh©n ®¸p:
-CÇn ph¶i bá thuèc vµo ®å ¨n cña hä. Thø thuèc nµy tuy kh«ng mµu s¾c, kh«ng
mïi vò vµ chØ h¬i ®¾ng mét chót, nhöng kh«ng thÓ cho hä ¨n nhiÒu mét lÇn mµ ®öîc.
Ngö¬i thö nghÜ coi bän ngöêi nµy tinh kh«n nhö quû, thñ h y còng toµn nh÷ng tay
th«ng minh tµi trÝ. Muèn dïng thuèc mª, thuèc ®éc víi hä thiÖt lµ khã lßng. Ta nghÜ
®öîc kÕ hoch nµy råi ph¶i ph¸i ngöêi cung cÊp ®å ¨n cho hä ë däc ®öêng vµ ngÊm
ngÇm cho chÊt thuèc kh«ng ®éc Êy vµo...
§oµn Dù nghe tíi ®©y liÒn tØnh ngé, chµng lÈm bÈm:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 144 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 144 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 144 9 10 722