Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 149

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI CHÍN
GAËP NGUY CÔ ÑOAØN DÖÏ NHAÛY LAÊNG BA
Vö¬ng phu nh©n biÕt Mé Dung Phôc t©m ®Þa tµn nhÉn, thñ ®o¹n ®éc ¸c. G muèn
tho¶ ®¹i nguyÖn th× cßn kÓ g× ®Õn t×nh c« ch¸u? §oµn ChÝnh ThuÇn cµng tá ra luyÕn
tiÕc m×nh th× Mé Dung Phôc l¹i cµng uy hiÕp.
§oµn ChÝnh ThuÇn thÊy vÎ mÆt khiÕp sî cña Vö¬ng phu nh©n ch¼ng kh¸c g×
NguyÔn Tinh Tróc lóc l©m tö. Y nhí l¹i mèi ©n t×nh tha thiÕt cïng phu nh©n ngµy
tröíc th× nhòn c¶ ruét gan. Y liÒn lín tiÕng m¾ng:
-Mô giµ kia! Sao ngö¬i cßn gië thãi ghen tu«ng ngµy tröíc lµm h¹i tÝnh m¹ng ba
ngöêi b¹n g¸i cña ta? NÕu ch©n tay ta ®öîc tù do, ta quyÕt b¨m v»m ngö¬i ra lµm
mu«n ®o¹n. Mé Dung Phôc ngö¬i ®©m m¹nh kiÕm vµo, cßn ®Ó con mô thèi tha ®ã
sèng lµm g× n÷a?
§oµn ChÝnh ThuÇn biÕt râ cµng tho¸ m¹ Vö¬ng phu nh©n bao nhiªu, Mé Dung
Phôc cµng kh«ng muèn giÕt c« mÉu bÊy nhiªu.
Vö¬ng phu nh©n còng hiÓu râ nguyªn nh©n. Bµ biÕt §oµn ChÝnh ThuÇn gi¶ vê
thö¬ng yªu m×nh lµ ®Ó Mé Dung Phôc giÕt m×nh ®Æng b¸o thï cho NguyÔn Tinh Tróc,
TÇn Hång Miªn, Chung phu nh©n. B©y giê y quay ra tho¸ m¹ tøc lµ ® tha thø cho
m×nh.
Nhöng h¬n möêi n¨m nay bµ töëng nhí ®Õn §oµn ChÝnh ThuÇn, t©m thÇn b©y giê
biÕn c¶i rÊt nhiÒu. Bµ tr«ng thÊy ba ngöêi ®µn bµ chÕt l¨n döíi ®Êt. Thanh tröêng
kiÕm m¸u ch¶y ®Çm ®×a dÝ vµo ngùc m×nh th× ®Çu ãc b©ng khu©ng kh«n t¶.
Bµ nghe §oµn ChÝnh ThuÇn tho¸ m¹ m×nh nh÷ng c©u cay ®¾ng so víi lêi thÖ h¶i
minh s¬n ngµy tröíc thùc kh¸c nhau mét trêi mét vùc, nªn bµ kh«ng nhÞn ®öîc dßng
ch©u l ch tu«n r¬i hái:
-§oµn lang! Tröíc kia §oµn lang ®èi víi ta thÕ nµo ch¼ng lÏ ® quªn hÕt råi ö?
§oµn lang kh«ng nghÜ g× ®Õn ta n÷a ch¨ng? Nhöng ta vÉn mét lßng thö¬ng nhí §oµn
lang. Chóng ta ly biÖt nhau bÊy nhiªu l©u, nay ®öîc trïng phïng ®©u ph¶i chuyÖn dÔ
dµng. ThÕ mµ §oµn lang... kh«ng ®öîc c©u nµo tö tÕ víi ta ö? §oµn lang ¨n ë víi ta
sinh ra Ngäc YÕn, §oµn lang cã thÊy y ®©u kh«ng?
§oµn ChÝnh ThuÇn ngÊm ngÇm kinh hi, bông b¶o d¹:
-ThÇn trÝ A La kh«ng ®öîc s¸ng suèt n÷a råi. NÕu ta thæ lé nh÷ng lêi ©n ¸i ngµy
xöa th× nµng cßn sèng lµm sao ®öîc?
¤ng liÒn lín tiÕng qu¸t:
-T×nh nghÜa ®Õn ®©y lµ hÕt råi! Ta giËn m×nh ch¼ng t¸t cho ngö¬i ®öîc vµi c¸i ®Ó h¶
lßng c¨m phÉn.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 149 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 149 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 149 9 10 797