Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 15

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
182
HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM
VEÀ THIEÁU THAÁT HAØO KIEÄT KHOÙC SONG
THAÂN
Haùch Lieân Thieát Thuï ñôïi hai ngöôøi vaøo ngoài, naâng traø môøi:
-Xin môøi hai vò anh huøng uoáng traø! Chöa hieåu hai vò tôùi ñaây coù ñieàu chi daïy baûo?
A Chaâu noùi:
-Döôùi tröôùng taïi haï coù maáy ngöôøi anh em khoâng hieåu ñaõ laøm ñieàu chi ñaéc toäi vôùi
töôùng quaân. Roài caùc haï phaùi nhöõng baäc cao thuû ñi duøng voõ coâng thöôïng thöøa baét caû
veà ñaây. Taïi haï caû gan ñeán xin töôùng quaân tha hoï veà.
Naøng duøng nhöõng caâu "phaùi nhöõng baäc cao thuû ñi duøng voõ coâng thöôïng thöøa baét
caû veà ñaây" cho ra veû trònh troïng. Nhöng ngaám ngaàm cheâ ngöôøi Taây Haï duøng thuû
ñoaïn ñeâ heøn phun thuoác chuoät ñeå baét ngöôi. Haùch Lieân Thieát Thuï mæm cöôøi, ñaùp:
-Quaû coù nhö vaäy. Vöøa roài Moä Dung coâng töû ñaõ phoâ roõ taøi cao, thöïc ñaùng maët anh
huøng khoâng phaûi chæ coù hö danh. Kieàu Bang chuùa cuøng Moä Dung coâng töû noåi tieáng
ngang nhau, chuùng toâi mong Bang chuùa cuøng troå taøi cho chuùng toâi xem. Khi chuùng
toâi ñaõ taâm phuïc, quyeát seõ tha ngay lieät vò anh huøng haûo haùn trôû veà quyù phuû.
A Chaâu choät daï, nghó buïng: "Mình giaû maïo hình dung cuøng cöû chæ Kieàu Bang
chuùa thì coøn taïm ñöôïc, neáu giaû maïo baûn lónh cuûa oâng thì theá naøo cuõng loøi ñuoâi".
Naøng ñang tìm caùch choái kheùo, boãng caûm thaáy chaân tay meàm nhuõn, cöû ñoäng khoù
khaên, chaúng khaùc gì luùc truùng ñoäc hoâm tröôùc, baát giaùc caû sôï than thaàm: "Nguy
hieåm ñeán nôi roài. Ta coù ngôø ñaâu trong choác laùt ôû ñaây bò boïn chuùng thaùch ñaáu voõ,
baây giôø bieát laøm theá naøo?"
Ñoaøn Döï maét vaãn khoâng ngang troâng ngöûa neân chaúng bieát gì, chôït nhìn laïi thaáy
A Chaâu ngoài nhuõn ra treân gheá thì bieát laø naøng laïi truùng ñoäc, chaøng voäi laáy bình
thuoác trong boïc, môû nuùt ra ñöa vaøo muõi naøng. A Chaâu hít luoân vaøi hôi, naøng môùi
truùng ñoäc neân heát ngay. Ñöa tay ra caàm laáy bình thuoác ngöûi luoân moät luùc maø laï
thay, sao khoâng thaáy ñòch nhaân ñoäng thuû can thieäp. Khi nhìn laïi thì ra boïn Taây Haï
chaân tay ñeàu nhuõn ra heát, ngoài treân gheá khoâng nhuùc nhích ñöôïc, chæ coøn ñoâi maét
nhôùn nhaùc.
Ñoaøn Döï nghó thaàm: "Thaät laø quaùi laï! Boïn ngöôøi naøy sao ñaùnh thuoác ñoäc mình?"
A Chaâu ñeán lay Haùch Lieân Thieát Thuï moät caùi thì gaõ laên keành ra gheá. Ñuùng laø truùng
ñoäc roài. Gaõ vaãn coøn noùi ñöôïc, quaùt hoûi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 15 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 15 9 10 113