Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 150

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI
ÑOAØN COÂNG TÖÛ HOÀI TRIEÀU TÖÙC VÒ
§oµn Dù ®öa tay ra ®ì lÊy ®Çu mÉu th©n. Chµng toan rót thanh tröêng kiÕm ra,
nhöng l¹i sî rót kiÕm cµng lµm cho mÉu th©n chãng chÕt nªn ngõng tay l¹i.
§oµn phu nh©n nãi:
-Ngö¬i r¸ng mµ häc theo b¸ phô ®Ó lªn lµm Hoµng ®Õ.
Bçng §oµn Diªn Kh¸nh l¹i lªn tiÕng:
-Mau lÊy thuèc gi¶i cho ta ®Ó ta cøu mÉu th©n ngö¬i.
§oµn Dù c¶ giËn qu¸t lªn:
-Tr¨m ®iÒu ngang ngöa ®Òu v× lo gian tÆc. Ngö¬i b¾t gia gia ta ®Ó ®Õn nçi mÉu
th©n ta còng ph¶i th¶m tö nhö thÕ nµy! Ta víi ngö¬i cã mèi thï ch¼ng ®éi trêi chung.
Døt lêi chµng ®øng ph¾t dËy löîm mét c©y cö¬ng tröîng ë döíi ®Êt toan ®Ëp xuèng
®Çu §oµn Diªn Kh¸nh.
§oµn phu nh©n ho¶ng hèt thÐt lªn:
-Kh«ng ®öîc!
§oµn Dù söng sèt quay l¹i hái:
-MÉu th©n! Lo nµy lµ kÎ ®¹i thï cña nhµ ta. Hµi nhi ph¶i giÕt lo ®Ó b¸o thï.
§oµn phu nh©n vÉn thÐt lªn:
-Kh«ng ®öîc! Kh«ng ®öîc! Ngö¬i kh«ng ®öîc ph¹m vµo mét téi ®¹i ¸c...
§oµn Dù rÊt ®çi nghi ngê, chµng ngËp ngõng hái:
-Hµi nhi... lµm g× mµ ph¹m téi ®¹i ¸c?
Råi chµng nghiÕn r¨ng gÇm lªn:
-Kh«ng giÕt lo gian tÆc nµy kh«ng ®öîc!
Chµng l¹i gi¬ c©y cö¬ng tröîng lªn.
§oµn phu nh©n véi nãi:
-Ngö¬i cói gÇn xuèng ®©y ®Ó ta nãi cho mµ nghe.
§oµn Dù cói xuèng ghÐ tai vµo miÖng §oµn phu nh©n. Bµ thÒu thµo nãi:
-Hµi nhi! Lo §oµn Diªn Kh¸nh ®ã míi thùc lµ cha ruét cña ngö¬i. Tröîng phu ta
kh«ng biÕt, töëng ngö¬i lµ con y. Sù thùc lo nµy míi chÝnh lµ phô th©n. Ngö¬i chí
s¸t h¹i lo... mµ mang ®¹i téi giÕt cha. Tröíc nay ta vÉn kh«ng öa lo, nhöng còng
kh«ng ®Ó ngö¬i ph¹m träng téi ®öîc. Téi giÕt cha sÏ khiÕn cho ngö¬i sau khi chÕt råi
kh«ng ®öîc trë vÒ thÕ giíi t©y phö¬ng cùc l¹c. Ta... kh«ng muèn nãi cho ngö¬i hay
®Ó tæn thö¬ng ®Õn thanh danh cña tröîng phu ta. Nhöng hiÖn giê l©m vµo t×nh tr¹ng
kh«ng nãi kh«ng ®öîc.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 150 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 150 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 150 9 10 661