Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 151

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI MOÁT
TOÁNG TRIEÁT TOÂN KHU TRUÏC COÂNG THAÀN
TriÖu Hó trÇm ng©m mét lóc råi nãi:
-Nhöng Nhöng lµm Hoµng ®Õ thay cho hµi nhi, tøc lµ thö¬ng hµi nhi. ViÖc dïng
ngöêi do Nhöng Nhöng quyÕt ®Þnh. Th¸nh chØ còng do Nhöng Nhöng bµn ra. Hµi nhi
®öîc thanh nhµn, khi nµo cßn o¸n hËn Nhöng Nhöng?
Hoµng th¸i hËu thë dµi nãi:
-Ngöêi gièng tÝnh gia gia, l¹i th«ng minh h¬n ngöêi, muèn lµm nªn ®¹i sù nghiÖp.
Trong lßng ngö¬i vÉn o¸n hËn ta, lÏ nµo ta kh«ng biÕt?
TriÖu Hó tñm tØm cöêi nãi:
-DÜ nhiªn lµ Nhöng Nhöng ® biÕt råi. Qu©n ngù l©m trong cung do ngöêi th©n tÝn
cña Nhöng Nhöng chØ huy. Bän Th¸i gi¸m còng lµ ngöêi t©m phóc cña Nhöng
Nhöng. C¸c v¨n vâ ®¹i thÇn trong triÒu ®Òu v©ng mÖnh Nhöng Nhöng. Hµi nhi ngoµi
viÖc v©ng lêi d¹y b¶o cña Nhöng Nhöng, kh«ng cßn cã chi ph¶i lµm n÷a.
Hoµng th¸i hËu nh×n lªn ®Ønh mµn nãi:
-Ch¾c hµng ngµy, ngö¬i chØ mong cho bÖnh ta ngµy mét thªm träng nhö b÷a nay,
ngö¬i... ®öîc ra tay hµnh ®éng.
TriÖu Hó nãi:
-NhÊt thiÕt c¸i g× cña hµi nhi còng ®Òu lµ cña Nhöng Nhöng cho. Gia gia hµi nhi
b¨ng hµ råi, nÕu ngµy Êy kh«ng ®öîc Nhöng Nhöng chñ trö¬ng, th× c¸c vÞ ®¹i thÇn
trong triÒu ch¼ng lËp Ung Vö¬ng còng lËp Tµo Vö¬ng lªn ng«i, ®©u cã lÇn ®Õn hµi
nhi. ¥n ®øc cña Nhöng Nhöng hµi nhi khi nµo quªn ®öîc. Cã ®iÒu... cã ®iÒu...
Hoµng th¸i hËu hái:
-Cã ®iÒu thÕ nµo? Sao ngö¬i kh«ng nãi huþch toÑt ra, mµ cø óp më nhö vËy?
TriÖu Hó nãi:
-Hµi nhi nghe ngöêi ta nãi: së dÜ Nhöng Nhöng lËp hµi nhi lµ v× hµi nhi cßn nhá
tuæi. Cã nhö thÕ Nhöng Nhöng míi thao tóng ®öîc viÖc triÒu chÝnh.
TriÖu Hó c¶ gan nãi c©u nµy, nhöng tr¸i tim vÞ Êu qu©n ®ã còng ®Ëp lo¹n lªn. Y liÕc
m¾t nh×n ra ngoµi cöa ®iÖn, thÊy bän Th¸i gi¸m vÉn lµ bän t©m phóc cña m×nh. Tªn
nµo còng tay cÇm khÝ giíi phßng vÖ rÊt nghiªm mËt, míi h¬i yªn lßng.
Hoµng th¸i hËu gËt ®Çu ®¸p:
-Ngö¬i nãi ®óng ®ã. Qu¶ ta muèn chÝnh m×nh chØnh lý mäi viÖc trong nöíc. ChÝn
n¨m nay ta ® lµm ®öîc nh÷ng viÖc g×?
TriÖu Hó lÊy trong bäc ra mét cuén giÊy ®¸p:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 151 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 151 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 151 9 10 409