Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 152

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI HAI
A TÖÛ XUAÁT HIEÄN CÖÙU TIEÂU PHONG
Trieäu Huù nghó vaäy baát giaùc noåi loâi ñình, laäp töùc xeù tan baûn taâu.
Maáy hoâm sau Trieäu Huù laâm trieàu, Phaïm Toâ Vuõ laïi daâng baûn taâu noùi:
"Ñaàu ñôøi Chieâu Ninh, Vöông An Thaïch laø Laõ Hueä Khanh döïng ra pheùp môùi,
bieán ñoåi leà luaät cuõ cuûa toå toâng, ñöa nhieàu keû tieåu nhaân vaøo laøm hoûng vieäc nöôùc.
Ngoaøi ra duøng binh cô ñeå môû roäng bieân thuyø, gaây thuø oaùn vôùi ngoaïi bang khieán cho
sinh linh ñoà thaùn, traêm hoï löu ly".
Trieäu Huù coi tôùi ñaây, löûa giaän boác leân aàm aàm, maéng thaàm:
-Ngöôi thoaù maï Vöông An Thaïch vaø Laõ Hueä Khanh thì coù khaùc gì thoaù maï phuï
hoaøng ta?
Nhaø vua laïi xem xuoáng döôùi:
"Thaùi Xaùc môû nhaø nguïc lôùn, Vöông Thieàu laáy Taây Hoà, Chöông ^^^ môû roäng ^^^,
Thaåm Khôûi, Thaåm Quaùt gaây cuoäc tao taùc vaø ñoäng binh laøm quaân só töû thöông tôùi
hai möôi vaïn ngöôøi. Ñöùc tieân ñeá laâm trieàu ñaày loøng hoái haän. Ngaøi tuyeân boá trieàu
ñình phaûi chòu traùch nhieäm naøy."
"Khi aáy daân gian saàu khoå oaùn haän, gaây neân maàm loaïn."
"Nhaø Haùn, nhaø Ñöôøng maát nöôùc cuõng do nhaø caàm quyeàn baét daân phaûi lao ñaàu
vaøo coâng cuoäc xaây döïng vó ñaïi, khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Nhöõng keû vì chuùt lôïi nhoû maø
gaây oaùn hôøn cho quoác daân thì duø coù ña hình khu truïc cuõng chöa ñuû ñeå taï toäi vôùi
traêm hoï".
Trieäu Huù coi tôùi ñaây khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, voã long aùn ñöùng leân.
Trieäu Huù tuoåi môùi möôøi taùm ñaõ ôû ngoâi cao laïi tính tình noùng naûy. Moät oâng vua
maø noåi noùng giöõa trieàu ñình thì quaàn thaàn khoâng khoûi sôï haõi thaát saéc.
Trieäu Huù lôùn tieáng quaùt hoûi:
-Phaïm Toâ Vuõ! Baûn taâu cuûa ngöôi noùi theá naøy phaûi chaêng laø buoâng lôøi phæ baùng?
Phaïm Toâ Vuõ daäp ñaàu taâu:
-Xin beä haï minh xeùt cho. Keû vi thaàn khi naøo daùm loãi ñaïo vôùi vua.
Trieäu Huù môùi leân naém quyeàn haønh maø thaáy quaàn thaàn ñeàu khieáp sôï, trong loøng
raát laáy laøm ñaéc yù, noä khí tieâu tan. Nhöng y vaãn giöõ veû maët nghieâm khaéc lôùn tieáng
noùi:
-Ñöùc Tieân ñeá laø baäc thieân taøi taát phaûi coù chí lôùn. Ngaøi muoán bình ñònh giang sôn,
thoáng nhaát thieân haï. Ñaùng tieác laø ngaøi tuoåi treû baêng haø. Nay traãm muoán noái di chí
Lục mạch thần kiếm - Hồi 152 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 152 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 152 9 10 817