Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 154

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI TÖ
MUÏC QUYÙ PHI THI HAØNH ÑOÄC KEÁ
Tieâu Phong hoûi:
-Hoaøng ñeá phong cho tieåu muoäi laøm coâng chuùa, tieåu muoäi coù thích khoâng?
OÂng vöøa noùi vöøa giô tuùi röôïu leân, môû naép ra roùt vaøo mieäng uoáng öøng öïc.
Trong nhaø ñaïi saûnh, boán beà toaøn bì röôïu ñaày. Luùc naøo Tieâu Phong höùng leân laïi
uoáng, khoâng caàn coù ngöôøi chaàu chöïc.
A Töû cöôøi noùi:
-Cung hyû tyû phu laïi ñöôïc thaêng quan!
Tieâu Phong thôû daøi ñaùp:
-Hoaøng thöôïng phong cho ta laøm Toáng vöông kieâm chöùc Bình Nam ñaïi nguyeân
soaùi, thoáng lónh ba quaân ñi chinh phaït Nam trieàu. Töû muoäi thöû nghó coi: neáu xaûy
cuoäc chieán tranh thì bieát bao nhieâu sinh linh phaûi taøn haïi? Vì theá ta khoâng chòu baùi
meänh, neân Hoaøng thöôïng ñem loøng töùc giaän.
A Töû noùi:
-Tyû phu theá thì kyø thieät! Tieåu muoäi nghe ngöôøi ta noùi, khi ôû Tuï Hieàn trang, tyû
phu ñaõ saùt haïi voâ soá haøo kieät voõ laâm Trung Nguyeân, khoâng buoâng moät tieáng thôû
daøi. Boïn Nam Man ôû Trung Nguyeân khinh maïn tyû phu quaù teä. Böõa nay Hoaøng
thöôïng daønh cho tyû phu moät cô hoäi ñeå traû haän, ñaâu phaûi chuyeän deã daøng. Theá maø tyû
phu laïi khoâng laáy laøm sung söôùng laø nghóa laøm sao?
Tieâu Phong laïi doác bì röôïu leân uoáng moät hôi, roài thôû daøi ñaùp:
-Ngaøy aáy ta cuøng tyû nöông cuûa tieåu muoäi bò vaây ñaùnh, neáu mình khoâng gaéng söùc
chieán ñaáu taát bò loaïn ñao phanh thaây. Ñoù laø tröôøng hôïp baát ñaéc dó. Nhöõng ngöôøi bò
ta gieát hoâm aáy coù raát nhieàu baïn toát! Moãi khi ta nhôø ñeán laïi hoái haän trong loøng.
A Töû noùi:
-aø! Tieåu muoäi bieát roài. Ngaøy aáy tyû phu vì chò A Chaâu neân môùi gieát ngöôøi. Vaäy
baây giôø xin tyû phu vì tieåu muoäi maø gieát boïn daõ man Nam trieàu. Nhö vaäy chaúng hay
laém ru?
Tieâu Phong trôïn maét leân ñaùp:
-Nhaân maïng laø troïng. Vaäy maø tieåu muoäi coi chaúng khaùc gì gieát deâ, gieát boø. Gia
gia Töû muoäi tuy laø ngöôøi Ñaïi Lyù, song maù maù Töû muoäi cuõng laø ngöôøi Toáng...
A Töû bóu moâi ngaét lôøi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 154 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 154 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 154 9 10 660