Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 158

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI TAÙM
VEÀ QUAN AÛI KHOÂNG ÑÖÔÏC VAØO THAØNH
Tieâu Phong noùi:
-Hieàn ñeä ôi! Chuùng ta ñi thoâi!
A Coát Ñaû daï moät tieáng nhöng vaãn troû tay leân maët thaønh lôùn tieáng maéng:
-Quaân choù maù kia! May maø böõa nay boïn mi chöa ñuïng ñeán moät sôïi loâng cuûa ñaïi
ca ta, khoâng thì ta ñaïp phaù Nam kinh thaønh bình ñòa, gieát heát boïn Lieâu caåu chuùng
mi.
A Coát Ñaû cuøng Tieâu Phong cöôõi ngöïa ñi veà höôùng Taây chöøng hôn möôøi daëm thì
ñeán moät choã goø cao.
A Coát Ñaû nhaûy xuoáng ngöïa laáy ra moät bì röôïu ñeo beân söôøn ngöïa ñöa cho Tieâu
Phong noùi:
-Ca ca! uoáng ñi!
Tieâu Phong ñoùn laáy bì röôïu uoáng moät hôi caïn heát nöûa bì, roài ñöa laïi cho A Coát
Ñaû.
A Coát uoáng heát nöûa bì röôïu coøn laïi roài noùi:
-Ca ca! Anh em ta leân nuùi Tröôøng Baïch vöøa saên baén vöøa uoáng röôïu ñeå tieâu dao
vui thuù coù leõ hay hôn?
Tieâu Phong bieát Gia Luaät Hoàng Cô laø ngöôøi cao ngaïo. Böõa nay Lieâu binh bò thua
döôùi chaân thaønh Nam kinh, laïi bò A Coát Ñaû moät phen maéng nhieác, taát y chaúng chòu
boû qua vaø seõ ñem binh ñuoåi ñaùnh. Boïn Nöõ Chaân tuy kieâu duõng nhöng laïi ít ngöôøi,
khoù maø ñoaùn ñöôïc ai thaéng ai baïi? Chi baèng ñeán nuùi Tröôøng Baïch ôû vaøi thaùng ñeå
laùnh hoaï chieán tranh, ñoàng thôøi ñeå trò thöông cho A Töû, roài seõ ñeán nöông thaân nôi
boä laïc Nöõ Chaân chaúng chen vaøo choán danh lôïi laøm chi nöõa cho theâm phieàn muoän.
OÂng nghó vaäy lieàn noùi vôùi A Coát Ñaû:
-Hieàn ñeä! Caùc vò anh huøng haøo kieät ñaây ñeàu ñeán ñeå cöùu ta, phaûi tieãn chaân caùc vò
ñeán aûi Nhaïn Moân quan, roài seõ quay trôû veà vôùi hieàn ñeä.
A Coát Ñaû caû möøng noùi:
-Boïn Nam Man ôû Trung Nguyeân phaàn ñoâng laø ngöôøi khoâng toát. Tieåu ñeä khoâng
muoán gaëp hoï nöõa.
Gaõ noùi xong daãn boïn thuoäc haï ñi veà phía Baéc.
Quaàn haøo Trung Nguyeân thaáy ngöôøi Baéc Phieân naøy ñi laïi nhö gioù, kieâu duõng phi
thöôøng ñeàu laåm baåm:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 158 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 158 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 158 9 10 976