Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 159

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by KII http://come.to/kimdung
!"#$%&'$()%$%*+($,+($(-.#$/&0,
1*2,$345$,6&78$1#9:$;&5,6$%<$%#=%
Qu©n Liªu lín tiÕng tung h«:
- V¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ!
TiÕng hoan h« chÊn ®éng c¶ hang nói.
Trªn quan ¶i, qu©n Tèng thÊy bªn ®Þch qu¸ ®«ng th× phËp phång lo sî.
Gia LuËt Hång C¬ tay ph¶i gi¬ cao c©y ®ao lªn. Qu©n Liªu lËp tøc ®øng
im, yªn lÆng nh! tê.
Gia LuËt Hång C¬ l¹i h¹ thÊp b¶o ®ao xuèng, tñm tØm c!êi, nãi:
- Tiªu ®¹i v!¬ng! Tiªu hiÒn ®Ö! HiÒn ®Ö b¶o dÉn qu©n Liªu vµo quan ¶i,
mµ sao cöa quan vÉn ®ãng chÆt kh«ng thÊy më ra.
Liªu ®Õ võa nãi c©u nµy th× trªn mÆt thµnh ® ng!êi phiªn dÞch ra
tiÕng H¸n cho ChØ huy sø Tr!¬ng t!íng qu©n nghe. Qu©n Tèng lËp tøc la ã
om sßm trá vµo mÆt Tiªu Phong giËm ch©n vung tay, lín tiÕng tho¸ m¹.
Tiªu Phong biÕt Gia LuËt Hång C¬ nãi c©u nµy lµ dïng kÕ ph¶n gi¸n. Y
muèn qu©n Tèng kh«ng më cöa ¶i ®Ó m×nh ch¹y vµo.
¤ng liÒn nh¶y xuèng ngùa tiÕn lªn mÊy b!íc nãi:
- T©u bÖ h¹! ThÇn Tiªu Phong ® chÞu ¬n dµy l¹i nhäc lßng bÖ h¹ ngù
gi¸ ®Õn ®©y. Téi ®¸ng mu«n th¸c!
Tiªu Phong võa nãi mÊy c©u th× ®ét nhiªn hai bªn bãng ng!êi xÑt tíi
nhanh nh! chíp, tiÕn ®Õn tr!íc mÆt Gia LuËt Hång C¬. Hai ng!êi nµy chÝnh
lµ H! Tróc vµ §oµn Dù.
Nguyªn hai ng!êi nµy thÊy t×nh thÕ nguy ngËp th× biÕt chØ cßn c¸ch b¾t
Liªu ®Õ ®Ó uy hiÕp míi cã thÓ gi÷ cho bao nhiªu ng!êi ®!îc an toµn.
Hai ng!êi ra hiÖu cho nhau råi nh¶y xæ vµo hai bªn Gia LuËt Hång C¬.
Lóc Gia LuËt Hång C¬ xuÊt trËn héi diÖn cïng Tiªu Phong y ® bè t
phßng vÖ nh! ngµy ra trËn b¾t cha con Së v!¬ng.
Mét tiÕng qu¸t vang. Ba tr¨m tªn qu©n cÇm méc, ®!a méc lªn nh! mét
bøc t!êng thµnh ch¾n ®ai tr!íc mÆt Gia LuËt Hång C¬.
§éi cÇm tr!êng m©u, ®éi ®ao phñ ®øng dÇy khÝt tr!íc ®éi cÇm méc.
Nh!ng H! Tróc ® ®!îc ch©n truyÒn cña Thiªn S¬n §ång Mç cïng Lý Thu
Thuû, l¹i häc ®!îc bao nhiªu m«n bÝ ¶o trong th¹ch thÊt cung Linh Thøu. Vâ
c«ng y xuÊt quû nhËp thÇn, muèn sao nªn vËy. Cßn §oµn Dù ® ®!îc C!u
Ma TrÝ ®em hÕt së häc cïng néi lùc truyÒn cho chµng. Ngoµi ra chµng cßn cã
phÐp "L¨ng ba vi bé" diÖu qu¸n cæ kim th× qu©n Liªu ng¨n c¶n thÕ nµo ®!îc.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 159 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 159 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 159 9 10 843